Kjønnsfokus og utdanning viktig i kampen mot HIV og AIDS

I følgje UNAIDS sin ”Report on the global HIV/AIDS epidemic 2002”, er unge menneske særskild utsett for HIV smitte, og dei får ofte ansvar for å ta vare på familiemedlemmer som lever med HIV/AIDS. Ein reknar med at om lag 11.8 millionar unge i alderen 15-24 lever med HIV/AIDS i dag, og rundt halvparten av dei 6000 nye HIV-smitta per dag er unge.

Årsakene til at unge menneske er utsette er mange, og rapporten fokuserer på risikabel seksuell åtferd, stoffmisbruk, mangel på tilgang til informasjon om HIV og prevensjon, i tillegg til ei rekke sosiale og økonomiske tilhøve. Likevel er det unge menneske som gjev grunn til håp at det er mogeleg å endra retninga på denne epidemien. Framtida er avhengig av korleis ein prøver å førebygga smitte blant unge i dag. Rapporten fokuserer på unge menneske som endringsagentar, og nemnar dei følgjande strategiane for å hjelpe unge til å verna om seg sjølve.

  • Verna om og fremja rettane til born. Dette inkluderer rett til informasjon, utdanning, helse og helsevern, fridom frå voldtekt, seksuell tvang og vald. Jenter har rett til likskap i utdanning, arbeid, arv, ekteskapslover, og til å ta avgjerdsler når det gjeld seksualitet og reproduksjon.
  • Gje unge menneske tilgang til utdanning og informasjon om førebygging av HIV, seksuell og reproduktiv helse og i "life skills".
  • Sørga for at det finst helsetenester for reproduktiv helse, som til dømes billege eller gratis kondomar, frivillig rådgjeving og testing, diagnose og helbreding av seksuelt overførbare sjukdomar.
  • Fokusera på særskild sårbare grupper slik som unge stoffmisbrukarar og homofile.
  • Kjempa mot seksuell utnytting av unge menneske.

Rapporten legg særskild vekt på at det er naudsynt å ta hensyn til den rolla ulikskapar mellom kjønna spelar i HIV/AIDS epidemien. Strategiane nemnt ovanfor er mest effektive når dei medverkar til å styrkja jenter og unge kvinner, og til å kjempa mot dei sosiale og kulturelle ulikskapane som gjer dei meir sårbare enn menn.

Flere saker:

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Et innslag med Ed Sheeran fra britiske Comic Relief fikk prisen for årets verste innsamlingsvideo i bistandsbransjen, under SAIHs årlige prisutdeling Radi-Aid Awards. Den gjeveste prisen gikk til War Child Nederland. Begge vinnere har respondert på utmerkelsen.

Rettsak mot akademikere i Tyrkia

Rettsak mot akademikere i Tyrkia

I dag startet de første av mange rettsaker mot akademikere i Tyrkia, som i januar 2016 signerte et opprop mot myndighetenes behandling av sivile kurdere. Students At Risk-student Ekin Baris Sah var en av dem. Nå risikerer han 7,5 års fengsel.