STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere?

Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH!

SAIHs Valgkomite er nå i full gang med å finne kandidater til tillitsvervene i SAIH for 2023/24. Selve valget skjer på SAIHs Årsmøte 28. - 29. april i Oslo. Her samles medlemmer fra hele landet for å utforme politikk og strategier, og ikke minst - velge hvem som skal lede organisasjonen videre.

Som tillitsvalgt i SAIH får du et stort ansvar, men dette er samtidig utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

Valgkomiteens innstilling til Arbeidsutvalget presenteres senest to uker før Årsmøte. Øvrige innstillinger presenteres når de er klare, senest på Årsmøte.

HVORDAN STILLE TIL VALG I SAIH

Det er mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på Årsmøtet. SAIH oppfordrer alle som er interessert til å sende inn et kort motivasjonsbrev (halv A4-side) sammen med et portrettbilde. Kandidater til Arbeidsutvalg og styret bes om å sende inn CV i tillegg til et motivasjonsbrev på en side. Ettersom flere delegater til Årsmøtet er internasjonale, oppfordres alle til å skrive motivasjonsbrevet på både norsk og engelsk.

All informasjonen sendes til Valgkomiteen på epost: Valnemnd@gmail.com. Frist: 26. mars 2022.

For de som velger å overholde fristen vil presentasjon av kandidaturet sendes ut med øvrige sakspapirer til Årsmøte. Det er likevel mulig å stille som kandidat helt fram til valget finner sted på Årsmøte.

MAL FOR MOTIVASJONSBREV:

  • Navn
  • Hvilket verv du stiller til
  • Tilknytning til SAIH (lokallag/øvrige medlemsorganisasjoner)
  • Motivasjon for å stille
  • Relevant erfaring
  • Visjon for SAIH i perioden 2023/24

Følgende vil vektlegges i intervju og i innstilling: organisasjonserfaring, SAIH-erfaring, faglig kunnskap, personlig egnethet, lokallagstilknytning, distriktshensyn, kjønnssammensetning, språkkunnskaper og gruppesammensetning. I tillegg kommer Valgkomiteen til å vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SAIH.

HAR DU TIPS?

Alle medlemsorganisasjoner oppfordres til å tipse komiteen om egnede kandidater.

Kjenner du egnede kandidater til et verv i SAIH? Ta kontakt med Valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com.

SLIK JOBBER VALGKOMITEEN

SAIHs valgkomite har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og lager på bakgrunn av dette en innstilling til Årsmøtet. Valgkomiteen starter sitt arbeid i januar og jobber helt frem til Årsmøtet i april. De vil, så langt det er mulig, delta på organisasjonens samlinger og være tilgjengelig for de som ønsker å ta kontakt.

Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater (over telefon eller personlig) i månedene fram mot Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres to uker i forkant av Årsmøtet, mens innstillingen til øvrige verv kan skje så sent som på selve valgdagen. Alle kandidater som har stilt til verv, vil bli informert om de blir innstilt eller ikke, i forkant av valget.

HER ER VERVENE

Arbeidsutvalget (AU) er SAIHs ledergruppe og har ansvar for SAIHs politiske arbeid. AU består av leder og to nestledere, som alle jobber fulltid på kontoret i Oslo, sammen med sekretariatet. På Årsmøte skal det velges 1 leder og 2 nestledere.

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret møtes ca. seks ganger i året og består av AU samt syv styremedlemmer. På Årsmøte skal det velges inn: 2 styremedlemmer på fri plass og 1 vara for disse. Begge styreplassene velges for to år, mens varaen velges for ett. 1 styremedlem som er oppnevnt av en akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH, velges for ett år. 1 vara tilhørende denne plassen, som også velges for ett år.

Landsrådet (LR) er styrets rådgivende organ. Her får man mulighet til å diskutere de aller fleste sakene som dukker opp i SAIH, og styret hører ofte på rådene LR kommer med. LR velges av Årsmøtet og består av: 2 representanter for landsomfattende studentorganisasjon velges for ett (1) år, to representanter for akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH for ett (1) år, tre studentdemokratier ved universiteter og høyskoler velges til å oppnevne en representant for ett (1) år, tre representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år, to frie representanter for ett (1) år, og tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge.

Informasjonskomiteen (IK) samarbeider med AU og sekretariatet om SAIHs kommunikasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver, og blir på denne måten godt kjent med arbeidet på kontoret til SAIH. Som medlem av IK må man ha tid til å arbeide frivillig minst en dag i uken. Tillitsvalgte i IK bor ideelt sett i nærheten av Oslo pga. hyppig møtevirksomhet med AU. På Årsmøte skal det velges inn: 4 personer til IK.

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av Landsrådet. På Årsmøte skal det velges inn: 3 medlemmer til VK.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Medlemmene kan ikke inneha andre verv i SAIH. På Årsmøte skal det velges inn 1 medlem for to år, 1 medlem for ett år og 1 vara for ett år til KK.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med valgkomiteen på telefon eller epost: valnemd@gmail.com

  • Netsai Marova (+47) 973 82 469
  • Martta Ojala