SAIH FORDØMMER BURMAS BROT PÅ MENNESKERETTANE

Resolusjon vedtatt på årsmøte 2000

Fra:
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Til:
Den Norske Regjering ved utanriksminister Thorbjørn Jagland
Regjeringa i Myanmar
Løytnant General Khin Nyunt,
Formann i Nasjonal Utdanningskomite og Forsvarsdepartementet

Kopi:
Studentmedia
Norske frivillige organisasjonar Oslo, 30.april 2000

  

SAIH FORDØMMER BURMAS BROT PÅ MENNESKERETTANE

SAIH, samla til Årsmøte i Oslo 29-30 april 2000, fordømmer militærregimet i Burma sine stadige brot på menneskerettane i landet.

Då partiet National League for Democracy med Aung San Suu Kyi som leiar vann parlaments-valet i 1990, nekta militærregimet som sat med makta å gi frå seg denne. No har landet eit tiår med stadige brot på menneskerettane bak seg.

Brota vert i særleg grad utført mot etniske minoritetar og politisk opposisjonelle i form av massearrestasjonar, tortur, bruk av tvungen arbeidskraft, deporteringar og ved å legga hinder i vegen for ytrings og organisasjons fridom. Dei fleste universiteta har også vore stengde dei siste elleve åra.

SAIH krev at norske myndigheiter skal arbeida for eit demokratisk styresett som sikrar at menneskerettane gjeld for alle etniske og sosiale grupper i Burma. SAIH krev ytrings og organisasjonsfridom, at folkets val frå parlamentsvalet i 1990 vert respektert, at politiske fangar vert sette fri og at universiteta vert opna att.

 

 SAIH CONDEMNS THE STATE OF BURMA’S VIOLATION OF HUMAN RIGHTS.

From:
Student’s and Academic’s International Assistance Fund

To:
The Norwegian Government, by Foreign Minister Thorbjørn Jagland
The Government of Myanmar, by Lieutenant General Khin Nyunt,
Chairman of National Education Committee and Ministry of Defense.

Copy:
Norwegian student’s media
Norwegian non-governmental organisations Oslo, 30. April 2000

 

By the Annual Congress in Oslo 29-30 of April 2000, SAIH declares it’s condemnation of Burma’s constant violation of Human Rights.

When the National League for Democracy and it’s leader Aung San Suu Kyi won the parliamentary elections in 1990, the ruling military regime refused to acknowledge the result. We can now look back on 10 years of constant violations of Human Rights in Burma.

In particular we find that both members of the political opposition and ethnic minorities are exposed to these violations through police violence, torture, deportations and slave labour. This restricts people’s freedom of speech and freedom of union activity.

SAIH demands that Norwegian authorities will work in favour of supporting a democratic rule in Burma which complies with the principle of human rights for all. SAIH demands freedom of speech and freedom for union activity in Burma. We demand that the people’s choice from the parliamentary elections in 1990 must be respected, the political prisoners are set free and that closed universities reopen.

Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Siden 2014 har studenter i Myanmar kjempet for økte offentlige midler til utdanning i landet. Etter en ny protest i slutten januar, ble mer enn 70 studenter satt i varetekt og deretter suspendert fra sine læresteder.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.