SAIH FORDØMMER BURMAS BROT PÅ MENNESKERETTANE

Resolusjon vedtatt på årsmøte 2000

Fra:
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Til:
Den Norske Regjering ved utanriksminister Thorbjørn Jagland
Regjeringa i Myanmar
Løytnant General Khin Nyunt,
Formann i Nasjonal Utdanningskomite og Forsvarsdepartementet

Kopi:
Studentmedia
Norske frivillige organisasjonar Oslo, 30.april 2000

  

SAIH FORDØMMER BURMAS BROT PÅ MENNESKERETTANE

SAIH, samla til Årsmøte i Oslo 29-30 april 2000, fordømmer militærregimet i Burma sine stadige brot på menneskerettane i landet.

Då partiet National League for Democracy med Aung San Suu Kyi som leiar vann parlaments-valet i 1990, nekta militærregimet som sat med makta å gi frå seg denne. No har landet eit tiår med stadige brot på menneskerettane bak seg.

Brota vert i særleg grad utført mot etniske minoritetar og politisk opposisjonelle i form av massearrestasjonar, tortur, bruk av tvungen arbeidskraft, deporteringar og ved å legga hinder i vegen for ytrings og organisasjons fridom. Dei fleste universiteta har også vore stengde dei siste elleve åra.

SAIH krev at norske myndigheiter skal arbeida for eit demokratisk styresett som sikrar at menneskerettane gjeld for alle etniske og sosiale grupper i Burma. SAIH krev ytrings og organisasjonsfridom, at folkets val frå parlamentsvalet i 1990 vert respektert, at politiske fangar vert sette fri og at universiteta vert opna att.

 

 SAIH CONDEMNS THE STATE OF BURMA’S VIOLATION OF HUMAN RIGHTS.

From:
Student’s and Academic’s International Assistance Fund

To:
The Norwegian Government, by Foreign Minister Thorbjørn Jagland
The Government of Myanmar, by Lieutenant General Khin Nyunt,
Chairman of National Education Committee and Ministry of Defense.

Copy:
Norwegian student’s media
Norwegian non-governmental organisations Oslo, 30. April 2000

 

By the Annual Congress in Oslo 29-30 of April 2000, SAIH declares it’s condemnation of Burma’s constant violation of Human Rights.

When the National League for Democracy and it’s leader Aung San Suu Kyi won the parliamentary elections in 1990, the ruling military regime refused to acknowledge the result. We can now look back on 10 years of constant violations of Human Rights in Burma.

In particular we find that both members of the political opposition and ethnic minorities are exposed to these violations through police violence, torture, deportations and slave labour. This restricts people’s freedom of speech and freedom of union activity.

SAIH demands that Norwegian authorities will work in favour of supporting a democratic rule in Burma which complies with the principle of human rights for all. SAIH demands freedom of speech and freedom for union activity in Burma. We demand that the people’s choice from the parliamentary elections in 1990 must be respected, the political prisoners are set free and that closed universities reopen.

Flere saker:

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Politiraid på campuser i Brasil, voldelige angrep mot studenter i Sudan og forfølgelser av akademikere i Tyrkia er bare noe av det som dokumenteres i årets Free to Think-rapport.