SAIHs Årsmøte 2014

SAIHs Årsmøte 2014

SAIHs årsmøte vil finne sted 25.-26. oktober ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er organisasjonens viktigste beslutningsorgan, så husk å meld deg på! 

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2014
Please scroll down for English

Dato: 25.-26. oktober
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 (auditorium 3), Oslo
Tid: Oppmøte kl. 09.30 på lørdag, møteslutt kl. 16.00 på søndag.

Påmeldingsfrist 9. oktober. Registrering under på denne siden.

Kjære alle lokallag og medlemmer av SAIH,
Her kommer innkallingen til SAIH sitt årsmøte i 2014. Vedlagt følger innkallingsbrev, årsmøtepapirer og fullmaktsskjema. Lokallag i SAIH bes i tillegg om å fylle ut standardskjema for årsrapport og sende dette inn seneste én uke før årsmøtet.

Huskeliste før møtet:

  • Frist 9. oktober: Påmeldingsfrist, samt frist for å sende inn forslag til resolusjoner og politisk tema (kampanjetema) som Styret vil innstille på til Årsmøtet.
  • Medlemmer må velge én delegat, og lokallagene to delegater, som får stemmerett og representerer dere på årsmøtet.
  • Delegater må sende inn fullmaktsskjema med signatur (se vedlegg).
  • Velg observatør(er).
  • Nominér kandidater til valg (send epost til valnemnd@gmail.com)

Ny på årsmøtet?
For de som aldri har vært på årsmøte i SAIH før, kan man delta på «forberedende årsmøte» fredag 24. oktober, kl.16.30, i årsmøtelokalet. Her vil man kunne forberede seg på noen utvalgte årsmøtesaker, jobbe med å snakke foran en forsamling, og lære seg hvordan diskusjon og votering vil foregå på årsmøtet.

Welcome to SAIH's Annual Meeting 2014

Date: 25.-26. October
Place: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Pilestredet 52 (auditorium 3), Oslo
Time: Starts Saturday at 09.30, ends Sunday at 16.00
Language: Norwegian, with translation to English

Registration deadline: 9. October. Register above!

Dear all local chapters and members of SAIH,
This is a notice of SAIHs Annual Meeting 2014. Attached is the notice letters, papers and annual meeting authorisation form. The local chapters of SAIH are asked to also fill out the standard form for Annual Meeting reports, and submit it no later than one week before the Annual Meeting.

To-do-list before the meeting

  • Deadline October 9: Registration deadline, and the deadline for submitting proposals for resolutions and political theme (campaign theme) to the Board for nominations to the Annual Meeting.
  • Members much choose one delegate, and local chapters two delegates, who will vote and represent you at the Annual Meeting.
  • Delegates much submit an Authorisation Form with signature (see attachment)
  • Choose observer(s).
  • Nominate candidates for election (send e-mail to valnemnd@gmail.com).

New at the Annual Meeting?
For those who have never attended the Annual Meeting (AM) of SAIH before, there is a preparatory Annual Meeting Friday 24 October at 16:30, in the Annual Meeting room. This course will be in Norwegian. Here you will be able to prepare for some selected cases, work on speaking in front of an audience, and learn how the discussions and the vote will take place at the AM.

Flere saker: