Fersk EU-rapport støtter opp om SAIHs kampanjekrav

Fersk EU-rapport støtter opp om SAIHs kampanjekrav

- Rapporten kommer med sterke anbefalinger og peker på sentrale utfordringer knyttet til utvinningsindustri på urfolksterritorier, sier Emilie Larsen Ørneseidet. Mandag overleverte hun SAIHs kampanjekrav og underskrifter til Finansdepartementet.

Rapporten «Indigenous peoples, extractive industries and human rights»., nylig utgitt av Europaparlamentet, kommer med sterke anbefalinger for tiltak på både europeisk og internasjonalt nivå rundt utvinningsindustri på urfolk.

- Det er veldig bra å se at rapporten underbygger og kommer med liknende krav som vi også legger fram i kampanjen «Ta først, spørre etterpå». Det viser til en voksende interesse og engasjementet for å se nærmere på forholdet mellom urfolksrettigheter og næringsliv, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

I årets høstkampanje har SAIH satt fokus på Oljefondets investeringer i urfolksområder i Latin-Amerika. Mandag 10. november var Ørneseidet og politisk rådgiver Christian Bull i møte med Paal Bjørnestad (FrP), statssekretær i Finansdepartementet, hvor kampanjekravene og de XXX underskriftene fra kampanjeoppropet ble overlevert.

Vanskelig å få i gang internasjonale retningslinjer

Økende etterspørsel etter ikke-fornybare naturressurser utgjør et økende press på urfolks tradisjonelle territorier som ofte er rike på blant annet mineraler, metaller og olje.

Den nye rapporten analyserer hvordan utvinningsindustrien påvirker menneskerettighetssituasjonen til verdens urfolk, og understreker at urfolk fortsatt lider av store negative konsekvenser av gruvedrift, og olje- og gassutvinning på deres områder.

I lys av denne negative utviklingen og en generell innsats for å øke anerkjennelsen av urfolks rettigheter, har det blitt utviklet flere retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

- Rapporten viser likevel at det er store utfordringer knyttet til implementeringen av disse. Det forekommer grove brudd på urfolks rettigheter i forbindelse med utvinningsvirksomhet, sier Ørneseidet.

Flere selskaper anerkjenner at konflikt med lokalbefolkningen også må regnes som en risikofaktor ved investeringer, men har ikke gjort nok for å sikre at menneskerettighetsbrudd ikke forekommer gjennom deres virksomhet. Det forekommer særlig brudd på retten til konsultasjon, der lokalbefolkningen har mulighet til å ta stilling til hvordan de ønsker å forholde seg til prosjektene.

Rapporten underbygger og kommer med liknende krav som vi også legger fram i kampanjen «Ta først, spørre etterpå»

Krever oppfølging fra EU

Mange selskaper innenfor utvinningsindustrien er europeiske eller har sitt hovedsete i Europa. Rapporten kommer derfor med flere anbefalinger, blant annet at Europaparlamentet må stadfeste sin forpliktelse til å beskytte og fremme urfolks rettigheter slik de er nedfelt i FNs erklæring fra 2007.

Det gjelder spesielt å anerkjenne prinsippet om Free, Prior and Informed Consent (FPIC) som forpliktende for utvinningsindustrien som er involvert i aktiviteter som kan påvirke urfolk.

Rapporten foreslår at det bør utarbeides en regional handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, spesielt knyttet til urfolk og utvinningsindustri. I tillegg anbefales det at EU på sikt må etablere et rettslig og regulerende rammeverk for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med næringslivsaktivitet.

- Dette innebærer blant annet en klagemekanisme for berørte rettighetshavere, og mulighet for sanksjonering av selskaper som bidrar til menneskerettighetsbrudd gjennom sine operasjoner i utlandet, forklarer Ørneseidet.

Lobbyarbeidet fortsetter i SAIH

Lobbyarbeidet fortsetter fram den neste Stortingsmeldingen på Statens Pensjonsfond Utland som blir lagt fram til våren. SAIH har særlig jobbet for å få ungdomspartienes støtte.

- Så langt har KrFU og Senterungdommen offisielt støttet kampanjekravene våre. Snart får vi svar fra resten av ungdomspartiene, forteller SAIHs nestleder.

Dette er SAIHs kampanjekrav:

1) Norges Bank må sørge for at Oljefondet ikke bryter urfolksrettigheter ved å kreve at selskaper i utsatte sektorer følger internasjonale retningslinjer.

2) Kontakten Norges Bank har med selskapene må være offentlig og åpen.

3) Universiteter og høyskoler må gå foran og lage egne etiske rammeverk for å sikre at utdanningsinstitusjoner ikke samarbeider med selskaper som bryter folkeretten, menneskerettighetene, og urfolksrettighetene.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.