SAIH søker rapportforfatter

SAIH søker rapportforfatter

Vil du skrive fagrapport for SAIH om behovet for folkeavstemning i Vest-Sahara?

*scroll down for English

I 2016 skal SAIH gjennomføre en kampanje rettet mot Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara og om behovet for nye initiativ for å få fortgang i fredsprosessen. I den forbindelse vil vi få utarbeidet en rapport om Afrikas siste gjenværende koloni, Vest-Sahara. Dette er et betalt oppdrag som skal gjennomføres på 20 arbeidsdager. Rapportskriver skal ha skrevet ferdig rapporten til senest 25. januar.

Arbeidstittel: På tide å tenke nytt – hvorfor folkeavstemningen i Vest-Sahara ikke har blitt avholdt og hva som må til for at det skal skje.

Oppdrag:
En rapport, på om lag 25 sider, på engelsk eller norsk. Vi søker både norske og internasjonale rapportforfattere. Rapporten skal trykkes og gjøres tilgjengelig på nett.

Tid:
Forventet arbeidstid: 20 arbeidsdager, eller 150 arbeidstimer. Ønsket oppstart: Snarlig.

Målgruppe:
Studenter og akademikere i Norge er hovedmålgruppen. Videre er beslutningstagere en viktig målgruppe for det videre politiske arbeidet, som følge av rapportens funn.

Målsetning:
Funnene vil brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget i utadrettet kommunikasjon med media og med norske politikere samt internasjonale aktører, for å fremme behovet for at folkeavstemningen om uavhengighet avholdes og retten til selvbestemmelse oppfylles.

Beskrivelse:
Rapporten skal gå igjennom fredsavtalen fra 1991 og hvordan avtalen er blitt fulgt opp. Det skal redegjøres for i hvor stor grad punktene i avtalen er gjennomført, og grunnene til at noen deler av avtalen, som folkeavstemningen, ennå ikke er blitt overholdt.

Nøkkelpunkter er:

 • Kort redegjørelse for det folkerettslige grunnlaget som FNs arbeid med folkeavstemning opprinnelig var basert på, og skiftet som skjedde på 2000-tallet da FN-ledete forhandlinger ble satt som en forutsetning.
 • Identifisering av de stemmeberettigede: de tekniske utfordringene og responsen fra det internasjonale samfunn/FN på disse utfordringene.
 • Utviklingen i de FN-ledete fredssamtalene fra 2007 til i dag: Hvordan har samtalene gått? Har samtale bragt konflikten noe nærmere en løsning?
 • Hvordan har Norges posisjon utviklet seg siden fredssamtalene ble igangsatt, og hvordan støtter denne utviklingen/posisjonen FN-samtalene?

Videre ønsker vi at rapporten skal utforske alternativer for norsk utenrikspolitikk. Norges posisjon er i dag å støtte FNs fredssamtalene og det forutsettes at de skal lede fram til selvbestemmelse. Hvor fruktbart er det? Rapporten skal utforske alternative tilnærminger i og utenfor FN samt mulige øvrige allianser som Norge kan utforske for å bidra til å oppfylle saharawienes legitime rett til selvbestemmelse. Til slutt skal rapporten komme med anbefalinger til norske myndigheter.

En mer konkret beskrivelse av innhold og type anbefalinger det skal legges vekt på i rapporten vil bli diskutert med rapportskriver før oppstart.

SAIH søker en rapportforfatter som

 • har god kunnskap om Vest-Saharaspørsmålet
 • har kjennskap til hvordan det internasjonale samfunnet har respondert til utviklingstrekk i Vest-Saharaspørsmålet
 • er punktlig, og vant til å jobbe med deadline
 • er opptatt av etterrettelig kildebruk
 • er flink til å jobbe selvstendig
 • har erfaring med å analysere og kontekstualisere data
 • har høyere utdanning innenfor relevante fagfelt
 • skriver og snakker godt engelsk

Det vil regnes som en fordel om søkeren

 • har kjennskap til hvordan Norge tidligere har arbeidet i og utenfor FN med fredsforhandlinger
 • har erfaring med rapportskriving
 • har erfaring som frivillig eller ansatt i en organisasjon sammenlignbar med SAIH
 • har språkkunnskaper i spansk, fransk og/eller arabisk, ettersom flere av kildene er på disse språkene.

Tilleggsinformasjon:
SAIH vil bruke rapporten aktivt i vårt informasjonsarbeid, og det er derfor nødvendig at den skrives med relativt enkelt og lettfattelig språk. Vi ønsker derfor en rapportforfatter med teft for formidling og kreative vinklinger, og ser for oss at deler av rapporten kan brukes til brosjyrer, nettsaker osv.

Betaling for oppdraget:
Prosjektets totale lønnskostnader er 40 000 kr.

Søknad bør inneholde:

 • Motivasjonsbrev som utdyper relevant erfaring
 • Kort skisse som viser hvordan oppdraget tenkes løst
 • CV

Søknadsfrist er 22. november 2015
Vennligst send din søknad til politisk@saih.no, emnefelt: søknad rapportforfatter
For spørsmål om oppdraget, ta kontakt med politisk nestleder Inga Marie Nymo Riseth, inga.riseth@saih.no, eller politisk rådgiver Christian Bull, christian.bull@saih.no.


SAIH seeks writer for report on the need for a referendum in Western Sahara

In 2016, the Norwegian Students' and Academics' International Assistance Fund (SAIH) will have a campaign about Morocco's occupation of Western Sahara and the need for new initiatives in order to speed up the peace process. As part of this campaign, we want to publish a report about Africa's last remaining colony, Western Sahara. Writing the report is a paid assignment that should be completed within 20 working days, and finished no later than the January 25 th 2016.

Working title:
Time to rethink – why the referendum in Western Sahara has not been held yet, and what must be done for it to happen.

Assignment:
A report consisting of app. 25 pages in English or Norwegian. We search for both Norwegian and international report authors. The report will be printed and made available online.

Time:
Expected working period: 20 days, or 150 working hours. Starting date: as soon as possible.

Target group:
Students and academics in Norway is the main target group. Other relevant target groups are policymakers and politicians, as the report will form the base for further advocacy work.

Objective:
The report will be used in SAIH's advocacy work towards Norwegian politicians and international actors, in order to promote the need for holding the referendum about independence and for fulfilling the right to self-determination.

Description:
The report should go through the ceasefire-agreement from 1991 and how the agreement has been followed up. It should account for to which extent the points in the agreement has been carried out, and the reasons for why certain points, as the referendum, has not been carried out.

Keypoints:

 • Shortly account for the judicial grounds that the UNs work with the referendum was originally based on, and the change that happened after in the early 2000s when UN negotiations were set as a prerequisite
 • The identification of those entitled to vote: the technical challenges and the international community's/UNs response to these challenges.
 • The development in the UN-led peace negotiations since 2007 up to date: How has the negotiations proceeded? Are they bringing the parties closer to a solution?
 • How has the position of Norway changed since the start of the negotiations, and how does this change support the UN negotiations?

Further, the report should explore possibilities for Norwegian foreign politics. Norway's official position today is to support the UN negotiations and it is presumed that they will lead to self-determination. How productive is that? The report should explore alternative approaches within and outside the UN, as well as other possible alliances that Norway can explore in order to contribute to fulfilling the saharawi's legitimate right to self-determination. Latly, the report should come with concrete recommendations to the Norwegian government.

A more detailed description of the content and what type of recommendations the report should result in will be discussed with the report writer prior to the assignment.

SAIH seeks applicants who

 • have good knowledge of the Western Sahara-question
 • have knowledge of how the international community has responded to developments in the Western Sahara-question
 • are on schedule, and used to work with deadlines.
 • are skilled in consistent use of references.
 • are experienced in analyzing and contextualizing data.
 • have a bachelor/master's degree in a relevant field.
 • have strong writing and oral communication skills in English.

Applicants will be favored if they have

 • knowledge of how Norway has previously worked within and outside the UN with peace negotiations
 • experience with writing reports.
 • relevant experience as volunteer or professional in similar organizations to SAIH.
 • proficiency in Spanish, French and/or Arabic, as many sources are in these languages.

Additional information:
SAIH will use the report for advocacy and information activities. It is therefore necessary that the language in the report is clear and easily accessible. Parts of the report will be reused by SAIH in brochures, and web. We therefore seek a creative and experienced report writer.

Payment:
The project's total salary costs are 40,000 Norwegian kroner.

The application should include:

 • Letter of motivation
 • Cover letter outlining how the assignment will be solved
 • CV

Application deadline is November 22. 2015
Please send your application to politisk@saih.no, subject: application report author
For questions regarding the report, please contact Vice PresidentInga Marie Nymo Riseth, inga.riseth@saih.no, or Political Advisor Christian Bull, christian.bull@saih.no.

Flere saker: