STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

*English below

SAIHs Valgkomite er nå i full gang med å finne kandidater til tillitsvervene i SAIH for 2021/22. Selve valget skjer på SAIHs Årsmøte, 16. - 17. april. Her samles medlemmer fra hele landet vil samles for å utforme politikk og strategier, og ikke minst - velge hvem som skal lede organisasjonen videre. Som tillitsvalgt i SAIH får du et stort ansvar, men dette er samtidig utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

HVORDAN STILLE TIL VALG I SAIH

Det er mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på Årsmøtet. SAIH oppfordrer alle som er interessert til å sende inn et kort motivasjonsbrev (halv A4-side) sammen med et portrettbilde. Kandidater til Arbeidsutvalg og styret bes om å sende inn CV i tillegg til et motivasjonsbrev på en side. Ettersom flere delegater til Årsmøtet er internasjonale, oppfordres alle til å skrive motivasjonsbrevet på både norsk og engelsk.

All informasjonen sendes til Valgkomiteen på epost: Valnemnd@gmail.com

Frist: 14. mars 2021. For de som velger å overholde fristen vil presentasjon av kandidaturet sendes ut med øvrige sakspapirer til Årsmøtet. Det er likevel mulig å stille som kandidat helt fram til valget finner sted på Årsmøtet.

Mal for motivasjonsbrev:

 • Navn
 • Hvilket verv du stiller til
 • Tilknytning til SAIH (lokallag/øvrige medlemsorganisasjoner)
 • Motivasjon for å stille
 • Relevant erfaring
 • Visjon for SAIH i perioden 2021/22

Følgende vil vektlegges i intervju og i innstilling: organisasjonserfaring, SAIH-erfaring, faglig kunnskap, personlig egnethet, lokallagstilknytning, distriktshensyn, kjønnssammensetning, språkkunnskaper og gruppesammensetning. I tillegg kommer Valgkomiteen til å vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SAIH.

har du tips?

Alle medlemsorganisasjoner oppfordres til å tipse komiteen om egnede kandidater.

Kjenner du egnede kandidater til et verv i SAIH? Ta kontakt med Valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com.

slik jobber valgkomiteen

SAIHs valgkomite har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og lager på bakgrunn av dette en innstilling til Årsmøtet. Valgkomiteen starter sitt arbeid i januar og jobber helt frem til Årsmøtet i april. De vil, så langt det er mulig, delta på organisasjonens samlinger og være tilgjengelig for de som ønsker å ta kontakt.

Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater (over telefon eller personlig) i månedene fram mot Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres to uker i forkant av Årsmøtet, mens innstillingen til øvrige verv kan skje så sent som på selve valgdagen. Alle kandidater som har stilt til verv, vil bli informert om de blir innstilt eller ikke, i forkant av valget.

her er vervene

Arbeidsutvalget (AU) er SAIHs ledergruppe og har ansvar for SAIHs politiske arbeid. AU består av leder og to nestledere, som alle jobber fulltid på kontoret i Oslo, sammen med sekretariatet. På Årsmøtet skal det velges 1 leder og 2 nestledere.

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret møtes ca. seks ganger i året og består av AU samt syv styremedlemmer. På Årsmøtet skal det velges inn: 2 styremedlemmer på fri plass og 1 vara for disse. Begge styreplassene velges for to år, mens varaen velges for ett. 1 styremedlem som er oppnevnt av en akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH, velges for ett år. 1 vara tilhørende denne plassen, som også velges for ett år.

Landsrådet (LR) er styrets rådgivende organ og et viktig forum for SAIHs lokallag. Her får man mulighet til å diskutere de aller fleste sakene som dukker opp i SAIH, og styret hører ofte på rådene LR kommer med. LR møtes vanligvis tre ganger i året. På Årsmøtet skal det velges inn: 7 lokallagsrepresentanter fra forskjellige lokallag, 2 representanter for høyeste studentorgan, 2 representanter for landsomfattende studentorganisasjon, 1 representant for akademikerorganisasjon, 1 fri representant og 3 vararepresentanter.

Informasjonskomiteen (IK) samarbeider med AU og sekretariatet om SAIHs kommunikasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver, og blir på denne måten godt kjent med arbeidet på kontoret til SAIH. Som medlem av IK må man ha tid til å arbeide frivillig minst en dag i uken. Tillitsvalgte i IK bor ideelt sett i nærheten av Oslo pga. hyppig møtevirksomhet med AU. På Årsmøte skal det velges inn: 4 personer til IK.

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av Landsrådet. På Årsmøte skal det velges inn: 3 medlemmer til VK.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Medlemmene kan ikke kan inneha andre verv i SAIH. På Årsmøte skal det velges inn 1 medlem for to år, 1 medlem for ett år og 1 vara for ett år til KK.

Kontaktinfo valgkomiteen

Ta kontakt med valgkomiteen på epost: valnemd@saih.no eller telefon/SMS:

Kaja Anthonsen, tlf. 905 88 126
Laura Liberatore, tlf. 413 73 501
Aurora Nereid, tlf. 971 15 049


RUN FOR ELECTION IN SAIH

Do you want to be an elected representative of Norway's largest solidarity organisation for students and academics? Here you will find everything you need know in order to run for a position in SAIH.

SAIH's Annual Meeting takes place in Oslo on the 16th and 17th of April. Members from across the country will gather to choose who are to lead the organisation further. As elected representative in SAIH you have a big responsibility, but it is also very fun and educational, and you get experiences for life!

How to run for election

It is possible to run for every position that is up for election.

SAIH encourages everyone who is interested in running to send us a half-page motivational letter, together with a portrait picture. Candidates for the Executive Committee and the Board are asked to submit a CV in addition to a page long motivation letter. We encourage you to write both Norwegian and English versions, as we have several international delegates at the Annual Meeting.

Please send you information to the Election Committee: valnemnd@gmail.com. Deadline March 14.

The presentation of candidates who respond within this deadline, will be shared with the case papers prior to the Annual Meeting. You can still decide to run at any time until the election takes place at the Annual Meeting.

Template for Motivation Letter:

 • Name
 • What position are you running for
 • Affiliation with SAIH (local chapter/other member organizations)
 • Motivation for running
 • Relevant experience
 • Vision for SAIH in the period 2021/22

The Election Committee will emphasize the following during the interview and nomination of candidates: organizational experience, SAIH experience, professional knowledge, personal suitability, local chapter affiliation, district considerations, language skills, gender and group composition. The Election Committee will also consider whether the candidate has time to hold a position in SAIH.

tips for candidates?

All member organizations are encouraged to advise the committee on suitable candidates.

If you know suitable candidates for a position in SAIH, please contact the Election Committee by email: valnemnd@gmail.com.

About the Election Committee

The task of SAIH's Election Committee is to find candidates for key positions in SAIH and makes a recommendation to the Annual Meeting. The Election Committee begins its work in January and works until the Annual Meeting in April. They will, as far as possible, attend the organization's meetings and be available to those who wish to get in touch.

The Election Committee aims to interview candidates (over the phone or in person) in the months leading up to the Annual Meeting. Their recommendation for the Executive Committee will be published two weeks in advance of the Annual Meeting. Recommendations for other positions may be as late as the election day itself. All candidates who have been appointed will be informed whether they are recommended or not, in advance of the election.

These are the positions

The Executive Committee (EC) is SAIH`s leader group and responsible for SAIH`s political work. The EC consists of one President and two Vice Presidents, working full time at the office in Oslo, in close collaboration with the Secretariat. At the Annual Meeting, 1 President and 2 Vice Presidents will be elected.

The Board is SAIH's highest decision-making body between the Annual Meetings and has overall responsibility for SAIH's operations. The board meets approx. six times a year and consists of the EC and seven board members. At the Annual Meeting, the following will be elected: 2 board members and 1 substitute for free seats. The board members are elected for two years, while the substitute is elected for one year. 1 board member appointed by an academic organization that is a member of SAIH, and 1 substitute. Both are elected for one year.

The National Council (NC) is the board's advisory body and an important forum for SAIH's local chapters. Here you get the opportunity to discuss important issues raised in the organization, and the Board often listens to the council’s advice. The NC usually meet three times a year. At the Annual Meeting, the following will be elected: 7 local chapter representatives from different local chapters, 2 representatives for student democracies, 2 representatives for national student organizations, 1 representative for academic organizations, 1 free representative and 3 substitute representatives.

The Information Committee (IC) collaborates with EC and the secretariat on tasks related to communication, politics and other organizational tasks. It is therefore an opportunity to get well acquainted with the work at the office. As a member of the IC, you must have time to volunteer at least one day a week. Because of frequent meetings, it is ideal to live in or close to Oslo. At the Annual Meeting, the following will be elected: 4 people.

The Election Committee has the task of finding candidates for key positions in SAIH and to nominate for any by-elections, which are elected by the National Council. At the Annual Meeting, the following will be elected: 3 members.

The Control Committee control that SAIH is properly managed within Norwegian laws and in accordance with the organization’s statutes, guidelines and budget. The members cannot hold other positions in SAIH. At the Annual Meeting, 1 member will be elected for two years, 1 member for one year and 1 substitute for one year.

CONTACT

Contact the nomination committee by email: valnemd@saih.no or phone/SMS:

Kaja Anthonsen, (+47) 905 88 126
Laura Liberatore, (+47) 413 73 501
Aurora Nereid, (+47) 971 15 049

Flere saker:

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.

Colombia: drap og dramatisk politivold

Colombia: drap og dramatisk politivold

— Vi ser en situasjon i Colombia akkurat nå hvor myndighetene dreper og banker opp sitt eget folk. Det er ekstremt bekymringsverdig og må fordømmes på det sterkeste, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH.