SAIHs høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022

SAIHs høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022

Hector Ulloa, leder i SAIH, møtte i dag utenriks- og forsvarskomiteen digitalt for å legge frem SAIHs høringssvar på Statsbudsjettet 2022.

Her er SAIHs høringssvar i sin helhet:

SAIH takker for muligheten til å komme med høringssvar til Statsbudsjettet 2022.

Statsbudsjettet legges fram i en tid preget av klimakrise, men også en menneskerettighetskrise. Autoritære krefter strammer grepet i mange land.

Kap 152, post 70 Menneskerettigheter

Angrep på menneskerettighetsforsvarere er et globalt problem som har blitt verre under pandemien. Det siste året har vi sett at studenter har vært i front for en rekke demokratibevegelser som for eksempel i Hviterussland, Myanmar, Colombia og Zimbabwe.

I Zimbabwe jobber SAIH med den nasjonale studentforeningen, hvor lederne fengsles uten lov og dom i forbindelse med fredelige demonstrasjoner på et nivå som fremstår systematisk. Da SAIH i mars lanserte en rapport om kriminalisering av studentaktivisme, måtte studentlederen fra Zimbabwe avlyse deltakelse fordi han var i fengsel - betegnende nok. 

Vi ser at pandemien har redusert det demokratiske handlingsrommet og forverret rammebetingelsene for menneskerettighetene i store deler av verden. SAIH er glade for den økte støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter som ligger inne i forslag til budsjett for 2022.

Samtidig er det slik at et skikkelig løft for menneskerettigheter krever økt økonomisk og politisk støtte til de sosiale bevegelsene i sør som hver dag kjemper for demokrati og menneskerettigheter, inkludert studentaktivister.

Forslag til merknad:

  • Komiteen ber regjeringen anerkjenne studentaktivister som menneskerettighetsforsvare.


Kap
161, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

Pandemien har vist oss hvor viktig kunnskap og forskning er for å komme oss gjennom kriser. Vi er glade for at den langsiktige støtten til Norhed ligger inne, slik at norsk bistand kan bidra til kapasitetsbygging av høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør.

Pandemien gjør at mange studenter må slutte på universitetet fordi familiene deres ikke har råd til å betale skolepenger eller å være foruten deres inntektsmuligheter. Dette kan forverres ettersom flere sendes ut i fattigdom som en konsekvens av pandemiens ringvirkninger. Høyere utdanning er et viktig utviklingsverktøy som kan løfte folk opp av fattigdom, bidra til samfunnsutvikling og utjevning av ulikhet globalt. Et mål må derfor være reell tilgang for alle.

SAIH har jobbet for å etablere programmet «Studiefinansiering for utvikling», hvor den norske Lånekassen kunne dele av sine erfaringer med universell tilgang til utdanning. Dette ble utredet i 2020/2021 og vil ikke bli etablert som et eget kunnskapsprogram.

SAIH registrerer at «Arbeid for tilgang til høyere utdanning vil ivaretas i andre innsatser», og ser frem til en konkretisering av hva dette skal innebære i praksis.

Forslag til merknad:

  • Komiteen ber regjeringen konkretisere hva som her menes med «andre instanser».


Kap
161, post 70 Utdanning

Gratis, inkluderende kvalitetsutdanning er en grunnstein i den norske velferdsstaten. SAIH er kritisk til kommersialiseringen av utdanning globalt. Utdanning skal være en rettighet, ikke en vare.

Norsk utdanningsbistand går fremdeles til kommersielle aktører gjennom Bridge International Academy, noe som bidrar til å forsterke ulikhet. SAIH ser positivt på formuleringene i Hurdalsplattformen som fremhever inkluderende utdanning og ikke-profittbaserte løsninger. Vi forventer at dette vil bety en utfasing av kommersielle aktører fra utdanningsbistanden.

En reelt inkluderede utdanning handler om mer enn å fjerne rent økonomiske hindre. De siste årene har vi blant annet sett at motstanden mot helhetlig seksualundervisning og kjønnsstudier har økt. Dette er en trussel mot retten til å lære om rettigheter knyttet til kjønn og seksualitet, og rammer særlig unge jenter og skeive.

Forslag til merknad:

  • Komiteen ber regjeringen sikre at Norfund stanser investeringer i kommersielle utdanningsaktører.
  • Komiteen ber regjeringen øke den politiske og økonomiske støtten til helhetlig seksualitetsundervisning (CSE).

SAIH stiller seg forøvrig bak høringsinnspill fra GCE Norge og SRHR-nettverket.

Flere saker:

Sommercamp 2023

Sommercamp 2023

Velkommen til SAIHs sommersamling i hjertet av Nordmarka, 8. - 11. juni. Her samles aktivister fra hele landet til en helg fylt med bading, faglige påfyll, aktivisme og mye moro. Husk å melde deg på!

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

28.-29. april ble SAIHs årsmøte arrangert, og over 60 delegater, observatører, medlemmer og gjester var samlet på Bruket i Oslo.