SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

Leder Selma Matsdotter Bratberg deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun løftet viktigheten av utdanningsbistand, menneskerettigheter og globalt samarbeid, og hvordan Norges innsats for dette må gjenspeiles i kommende statsbudsjett.

Les SAIHs høringssvar i sin helhet:

SAIH, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til Statsbudsjettet 2024. Høringen av statsbudsjettet skjer i en tid med stor urolighet i verden, og vi i SAIH mener at statsbudsjettet bør gjenspeile disse utfordringene. Innsatsen for menneskerettigheter, retten til en god utdanning og globalt forskningssamarbeid, og fred og forsoning globalt må styrkes betraktelig.  

Med dette bakteppet, har Norges ledende rolle for internasjonale initiativ og utvikling aldri vært viktigere. Derfor ser vi det svært bekymringsverdig at nivået på bistand ikke oppfyller målet om 1% av BNI.  Arbeidet for demokrati og menneskerettigheter er underfinansiert, og Norge må vektlegge internasjonalt samarbeid bedre i statsbudsjettet for 2024. 

Vi har følgende merknader til statsbudsjettet:  

Kap. 152 Menneskerettigheter:

Krever en innsatts for menneskerettigheter som gjenspeiler dagens situasjon 

Menneskerettighetene og demokratier er under høyt press. Vi lever i en tid der innsatsen for universelle menneskerettigheter møter motstand. I følge V-Dem-instituttet lever 72% av verdens befolkning nå i et autokrati (2022). Lovverk som strammer inn rommet for sivilsamfunn innføres i en rekke land. Menneskerettighetsforsvarere er under angrep.   

De siste årene har vi sett at studenter og akademikere har vært i front for en rekke demokratibevegelser som for eksempel i Hviterussland, Myanmar, Colombia og Zimbabwe. Høyere utdanningsinstitusjoner og fri forskning oppleves ofte som en trussel mot autoritære makthavere. Mennesker tilknyttet SAIHs partnerorganisasjoner i Myanmar, Zimbabwe, Colombia og Nicaragua blir forfulgt og fengslet uten lov og dom. Aktivister og journalister bortføres og tortureres.   

Samtidig ser vi at Regjeringens prioriteringer står på stedet hvil. Norges innsats må gjenspeile den faktiske situasjonen i vår tid. Derfor krever vi et budsjett som svarer på den store demokrati- og menneskerettighetskrisa vi står i og ber om en økning på 20%. Som et minimum må støtten til menneskerettigheter inflasjons- og valutajusteres, sånn at Norge ikke ender opp med å i realiteten kutte støtten i en slik tid.   

Forslag til merknad:

  • Komiteen ber om at kapittel 152 Menneskerettigheter økes med 20% og at det minimum inflasjons- og valutajusteres.  

Kap.161 Utdanning, forsking og offentlige institusjoner og tilhørende poster:  

Regjeringens videreføring av kutt til utdanningsbistand

Utdanning er en menneskerettighet i seg selv, men også en forutsetning for realisering av de andre menneskerettighetene og bærekraftig utvikling. Vi vet at utdanning og forskning er helt sentralt når du skal bygge velfungerende nasjoner og demokratiske land, når vi skal finne svar og skape kunnskap om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon og når vi skal løse store utfordringer som klimakrisa.  

Samtidig ser vi at situasjonen for høyere utdanning globalt er alvorlig. I mange av landene der SAIH jobber er høyere utdanning allerede utilgjengelig for mange og samtidig ser vi at det bare blir dyrere å studere. Skolepenger øker til tross for motstand fra studentene. I tillegg ser vi at autoritære krefter er på fremmarsj globalt, utdanning og akademia knebles. I denne konteksten er det alvorlig at regjeringen foreslår å kutte 100 millioner til utdanningsbistand, samtidig som det kuttes i støtten til globale forsknings- og internasjonaliseringstiltak, slik som NORPART. Vi synes det er positivt at det nå foreslås en stipendordning for internasjonale studenter fra ODA-land, men mener at ordningen er utilstrekkelig for å bøte på skadene innføringen av skolepenger har ført med seg. Samtidig er vi svært kritiske til at både kostnadene for den nye stipendordningen og NORPART-programmet flyttes til Post 70 Utdanning, som er foreslått redusert med 100 millioner.     

Forslag til merknad: 

  • Komiteen ber regjeringen øke post 70 Utdanning, kapittel 161 med 982 millioner kroner for å sikre samme nivå som i vedtatt budsjett 2021 og en fortsatt sterk utdanningssatsing.  
  • Komiteen ber regjeringen øke post 71 Forskning, kapittel 161 med 132 millioner kroner for å sikre samme nivå som vedtatt budsjett i 2021, og en tilbakeføring av NORDGLOBAL 
  • Komiteen ber regjeringen legge til rette for at Norfund trekker seg ut av den kommersielle skolesektoren gjennom Bridge Academy. 

Kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid og Kap. 159 Regionbevilgninger: 

Globalt samarbeid   

SAIH jobber tett med sivilt samfunn og høyere utdanningsintuisjoner i våre partnerland. Dette inkluderer Colombia og Myanmar. 

Norge har i flere tiår lagt prestisje i å fasiliteter for fredsprosesser og dialogarbeid i verden. Vi var garantisten for fredsavtalen i 2016 i Colombia, og var en sentral aktør i fredsprosessen mellom militæret og flere etniske grupperinger i Myanmar før kuppet i 2021. Situasjonen i begge landene er nå ved et bristepunkt. Ressursene til Colombia er nedadgående i en tid med menneskerettighetskrise og landet opplever økt rekruttering av barn og unge til narkonettverk. I Myanmar har militærkuppet og militærets brutalitet mot sivile ført til økt motstand og høyt konfliktnivå. FN har beskrevet militærets brutale behandling av sivilbefolkningen som forbrytelser mot menneskeheten (crimes against humanity). Det er viktig at Norge lytter til demokratibevegelsen i Myanmar, den politiske opposisjonen og etniske grupper som kjemper mot militæret. Militærets brutalitet har ført til at verken folket eller de demokratisk valgte kreftene i opposisjonen ønsker å gå tilbake til den tidligere politiske hybridløsningen der militæret og den demokratiske valgte opposisjonspartiet NLD delte på makten.   

Forslag til merknad: 

  • Komiteen ber regjeringene øke post 70 Fred og forsoning, kapittel 151 med 16 millioner kroner for å sikre samme nivå som vedtatt budsjett 2022.  
  • Komiteene ber regjeringen øke post 76 Asia, kapittel 159 med 41 millioner kroner for å sikre samme nivå som vedtatt budsjett 2023 
  • Komiteen ber regjeringen øke post 77 Latin-Amerika, kapittel 159 med 20 millioner kroner for å sikre samme nivå som vedtatt budsjett 2023

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.