støtt kampen for urfolks rettigheter

støtt kampen for urfolks rettigheter

Hadde du orket å dra på forelesning dersom du ikke lærte noe du opplevde som relevant? 

Colombia er et etnisk mangfoldig land. Her finnes det mer enn åtti urfolksgrupper og den nest største gruppen av afro-etterkommere i Latin-Amerika etter Brasil. De har alle én viktig ting til felles; de blir møtt med diskriminering i utdanningssystemet.

Mangel på tilpasset undervisningsmateriell og godt utdannede lærere er typiske hindre som møter urfolk i skolen. I tillegg medfører etnisk og kulturell diskriminering til dårlig ytelse og høyere frafall. Disse barrierene bidrar til et kritisk gap når det gjelder tilgang til god utdanning for urfolk, sammenlignet med resten av befolkningen. Samtidig vet vi at utdanning er ett av de viktigste verktøyene vi har for å realisere urfolks rettigheter og hindre sosial marginalisering og fattigdom.

Rosalba Ipia Uclave Rektor Uaiin Okt 2017 Cric Muntlig Samtykke Julie Wood 4

Rosalba Ipia Uclave, rektor ved UAIIN.

SAIH jobber for å sikre urfolk og afroetterkommeres rett til utdanning på eget språk, tilpasset egen kontekst og kultur, slik det er etablert i FNs urfolkserklæring og ILO-konvensjon 169. Dette innebærer en anerkjennelse av kunnskapssystemer som er særegne for urfolk og afroetterkommere.

- Urfolk kan ikke tvinges inn i utdanningssystemer som ikke tar hensyn til urfolks kultur, forklarer Rosalba Ipia Uclave, rektor ved UAIIN.

I Colombia støtter SAIH etableringen av et eget universitet for urfolk, Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN). Målet med et slikt universitet er å bevare og utvikle kunnskap som er relevant for urfolks spesifikke kontekst. Her tilbys studieretninger som urfolksspråk, bærekraftig jordbruk og lærerutdanning. Ipia forklarer:

- UAIIN eksisterer for å bevare og utvikle kunnskap som er relevant for urfolks spesifikke kontekst. Utdanningen her vi tilbyr våre studenter skal være et redskap for sosial endring.

DETTE GJØR SAIH I COLOMBIA

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Diskriminering er en alvorlig trussel mot retten til god utdanning. Dette gjør vi for å styrke urfolks rett til utdanning i Colombia:

Universitet for urfolk

Etablere et eget universitet for urfolk som sikrer urfolk tilgang til god høyere utdanning. 

Påvirke politikk

Vi støtter politisk påvirkningsarbeid for å sikre anerkjennelse av urfolks epistemologi, pedagogikk og kunnskapssystemer.

Rettighetsopplæring

Ledertrening og opplæring slik at studenter kjenner til og kan kjempe for sine rettigheter.

Ikon Sms 2474

DIN STØTTE ER VIKTIG

Ved å støtte SAIH med 40 kr i måneden, bidrar du til å realisere urfolks rett til god utdanning: 

SMS <UTDANNING> til 2474

DETTE GÅR PENGENE TIL

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av lokale organisasjoner. SAIH er opptatt av å utvikle reelle partnerskap, basert på dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap.

Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Colombia. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.