Ulandsseminar: Water as a Human Right

Ulandsseminar: Water as a Human Right

Mens verden i dag står overfor tørke og vannkrise, monopoliserer selskaper som Coca Cola tilgangen på rent grunnvann mange steder der endring i tilgangen på rent vann får enorme konsekvenser for lokalbefolkningen. Når denne tappingen av vannressurser foregår i stor skala i fattige deler av verden, innebærer det en enorm trussel mot mennesker som er avhengige av grunnvannskilder både som drikkevann, men også til jordbruket.

FNs generalforsamling har anerkjent trygg tilgang til rent vann som essensielt for å nå ethvert menneskerettighetsmål. Panelet var invitert for å diskutere hvilket ansvar Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), som en storaksjonær i selskaper som Coca Cola Company, har for å sikre at ingen fratas retten til rent vann. Oljefondets etikkråd har et utalt mål om at selskapene de investerer i skal drive bærekraftig vannutvikling.

Ulandsseminar-Fivas-panel

Fra venstre: Statssekretær i Finansdepartementet Paal Bjørnestad (Frp), Amit Srivastava fra India Resource Centre, og dagleg leder i Fivas, Jonas Holmqvist. Foto: Mariann Midbøe/Fivas

I panelet satt Amit Srivastava fra India Resource Center, som kunne fortelle om situasjonen i India, der 600 millioner mennesker mangler nok vann og der Coca Cola Company åpner 1/3 av fabrikkene sine i såkalte "water stressed areas". Han kunne fortelle om en stort sett rural befolkning som i flere tilfeller ble tvunget til å gi opp landbruket de tidligere hadde livnæret seg på og flytte, etter at grunnvannsreservene rundt dem ble tappet for å produsere brus. I et land der i hvert fall halvparten tjener til sitt levebrød gjennom jordbruket, kan det fort bli helt katastrofalt om man ikke lenger har nok vann til å holde jorden fruktbar.

India Resource Center jobber for å belyse og stoppe ikke-bærekraftig produksjon i India, og Srivastava kunne fortelle om flere tilfeller av lokale bondeprotester mot Coca Cola og solskinnshistorier om hvordan man hadde klart å stenge flere fabrikker etter massivt press. Allikevel øker brusprodusenter produksjonen i fattigere deler av verden, i takt med at folk i rike land blir mer bevisst på helsekonsekvensene av å konsumere mye sukkerholdig drikke. Srivastava så derfor viktigheten av at store aksjonærer som det norske oljefondet presset de store selskapene til å drive bærekraftig produksjon. Han var klar på at han mente at dersom Oljefondet, en av de største enkeltkaksjonærene i Coca Cola, gjorde det klart at sånn de nå opptrådte var uakseptabelt, ville dette vært umulig og ignorere.

Ulandsseminar-Coca-Cola-og-oljefondet

Foto: Mariann Midbøe/Fivas

Den andre i panelet var Paal Bjørnestad, statssekretær i Finansdepartementet. Han var fremhevet Oljefondet som et fond som skulle sikre nordmenns framtid, med minst mulig risiko og som ikke skulle brukes som et verktøy for å sikre norsk foretrukket politikk i verden. Han ville ikke gå inn på enkeltinvesteringer, men fortalte at det kun var som en aller siste løsning at man ekskluderte selskaper fra porteføljen.

- Paal Wanvik Hole

Cover image: Thirsty hoarding: Photography of 'Thirsty' poster by Sharad Haksar, Chennai, 2004