Utdanning på urfolks premisser

Utdanning på urfolks premisser

Diskriminering av urfolk i utdanningssystemet er et globalt problem. Samtidig vet vi at dette er avgjørende for å realisere urfolks rettigheter. I Colombia er opprettelsen av urfolksuniversitet et viktig tiltak for å bedre urfolks kår.

Colombia er et etnisk mangfoldig land med mer enn 100 urfolksgrupper og den nest største gruppen av afro-etterkommere i Latin-Amerika etter Brasil. Til tross for mange ulike kulturer, språk og tradisjoner, er utfordringene i utdanningssystemet de samme: etnisk og kulturell diskriminering fører til store ulikheter i prestasjoner, høyt frafall og tap av kulturelt mangfold.

Som urfolksstudent er det vanskelig å finne en utdannelse som er relevant for samfunnet og kulturen man kommer fra. Trenden er derfor at de unge blir værende i byene for å finne seg arbeid, istedenfor å vende tilbake til sine lokalsamfunn. På denne måten svekkes urfolkssamfunnene ytterligere.

Heldigvis skjer det positive fremskritt.

ETABLERING AV URFOLKSUNIVERSITETET

I takt med fremveksten av sosiale bevegelser for urfolk, har det også vokst frem en større bevissthet rundt urfolks rett til relevant og god utdanning. Ett eksempel på det er etableringen av urfolksuniversitetet, Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).

Med støtte fra SAIH-tierne og SAIH, har UAIIN etablert et universitet på urfolks premisser.

Målet er å bevare og styrke tradisjonell kunnskap, og tilby en utdanning som baserer seg på lokalsamfunnets behov. Her tilbys studieretninger som bevaring av urfolksspråk, bærekraftig jordbruk, urfolksrett og lærerutdanning. Gjennom utdanningen lærer de unge mer om egen identitet og kultur, og får muligheten til å tilføye sitt lokalsamfunn viktig kunnskap.

I 2018 fikk UAIIN formell status som universitet – en viktig anerkjennelse av urfolks kunnskapssystemer. Akkrediteringen legger også til rette for statlig finansiering og muligheten til å utstede offisielle vitnemål.

Uaiin Ukjent Foto Uaiin

DETTE GJØR SAIH I COLOMBIA

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Diskriminering er en alvorlig trussel mot retten til god utdanning. Dette gjør vi for å styrke urfolks rett til utdanning i Colombia:

UNIVERSITET FOR URFOLK

Etablere et eget universitet for urfolk som sikrer urfolk tilgang til god høyere utdanning.

PÅVIRKE POLITIKK

Vi støtter politisk påvirkningsarbeid for å sikre anerkjennelse av urfolks epistemologi, pedagogikk og kunnskapssystemer.

RETTIGHETSOPPLÆRING

Ledertrening og opplæring slik at studenter kjenner til og kan kjempe for sine rettigheter.

Med SAIH-tierne har UAIIN fått støtte til å forbedre den digitale læringsplattformen til universitetet, kjøpe inn ekstra utstyr og se på muligheten for å forbedre internettilgangen i rurale lokalsamfunn.

NÅR PANDEMIEN HERJER

Colombia har i stor grad vært nedstengt siden mars. I august var det registrert over 423 000 koronasmittede og 13 800 døde. Alle urfolksområdene i Cauca, hvor UAIIN ligger er satt i karantene av urfolksmyndighetene. Spredning av pandemien her ville ikke bare hatt alvorlige konsekvenser for befolkningens helse, men også for tap av kulturer som allerede er utrydningstruet.

Når nyhetsbildet preges av pandemi, er det mye annet som havner under radaren. Colombia er et av verdens farligste land å være menneskerettighetsforkjemper, miljøaktivist eller sosial leder. 166 sosiale ledere er drept det siste halvåret og mange aktivister frykter for sine liv.

Urfolksledere er spesielt utsatt for trusler og drap, fordi de kjemper for deres historiske rett til territorier der både illegal og legal økonomisk aktiviteter i dag har interesser. Cauca, fylket UAIIN-universitetet ligger, har den høyeste statistikken av slike drap i landet. Uten nødvendig beskyttelse fra staten og med portforbud, blir disse lederne lett tilgjengelige mål.

STØTTE TIL DIGITALISERING

Colombias universiteter har fremdeles stengte dører og SAIHs samarbeidspartnere jobber hjemmefra. Flere partnere har lagt sin vanlige aktivitet på vent for å avhjelpe med det mest nødvendige mens pandemien pågår. Ett eksempel på det er innkjøp og utdeling av matrasjoner og såfrø til studenter som deltar i prosjektene vi støtter.

UAIIN har jobbet hardt med å opprettholde oppfølgingen av studenter, men manglende tilgang til internett og datamaskiner er en stor utfordring. Med SAIH-tierne har UAIIN fått støtte til å forbedre den digitale læringsplattformen til universitetet, kjøpe inn ekstra utstyr og se på muligheten for å forbedre internettilgangen i noen rurale lokalsamfunn. Andre tiltak er å sende ut fysisk opplæringsmateriell til elever som enda ikke har tilgang til nett.

til deg som er student: takk for tierne!

Kjære student - dine tiere utgjør en stor forskjell for studenter internasjonalt. Tusen takk for ditt viktige bidrag! Les mer om hvordan tier-ordningen fungerer, her.

les mer om SAIHs arbeid:


Temabilde Stud Rett M Filter
Temabilde Lhbt Filter

engasjer deg i saih