Norwegian Oil Fund

Where others se only jungle, we see profits

Urfolk på 1-2-3

Urfolk

Urfolk er folkegrupper som bodde i et område på det tidspunktet området ble kolonisert eller da de nåværende statsgrensene ble fastlagt.

Urfolk har ofte tilknytning til et landområde, og de skiller seg fra andre deler av befolkningen i landet gjennom språk, kultur, verdensbilde, eller politisk organisering. Ved definisjon av urfolk, legges det ofte vekt på at mennesker selv identifiserer seg som en del av et folk. Urfolk er gjennom internasjonale avtaler gitt særskilte rettigheter. I Norge er samene den eneste folkegruppen som har status som urfolk.

Afroetterkommere

Afroetterkommere er folkegrupper med afrikansk opprinnelse som bor utenfor Afrika. De fleste afroetterkommere har utviklet egne språk og kulturer i de områdene de slo seg ned i. I flere latinamerikanske land har afroetterkommere fått like rettigheter som urfolk.

Landområder

Urfolk har ofte en sterk tilknytning til sine landområder. Områdene er ikke bare viktig for deres materielle livsgrunnlag, men også viktig for kultur, språk, identitet og spiritualitet. Urfolk har ofte kollektive rettigheter til landområder, slik at de utnytter ressursene i området i fellesskap. Dette i motsetning til privat eiendomsrett.

Mange urfolk lever tett på naturen, og vil bare utnytte det som er nødvendig. I flere latinamerikanske land brukes begrepet «buen vivir», «å leve godt». I noen land hvor urfolk har stor innflytelse, har også «moder jord» blitt tilkjent rettigheter.

Retten til selvbestemmelse

Det er stor interesse for urfolks landområder, fordi disse ofte er rike på olje, gass, tømmer, vann, jord, mineraler og edle metaller. Det er viktig for urfolk å kunne bestemme hva som skal skje med landområdene deres og hvordan naturressursene skal brukes.

FNs erklæring om urfolks rettigheter og ILO-konvensjon 169 gir urfolk rett til konsultasjon og samtykke. Dette betyr at berørte grupper skal konsulteres før naturinngrep blir gjort. Målet er å oppnå enighet. Norge og de fleste av landene i Latin-Amerika har ratifisert ILO 169 og sluttet seg til FNs erklæring.