Movimiento Cultural Qullana

Qullana er aymara og beryr den første. Dette er en ogranisasjon av og for aymara-og quechuaindianere, som har arbeidet for å styrke utdannings-og opplæringsmuligeter til indianerene i og fra rurale områder.

Målsetning: Bidra til utvikling av landsbygda ved å tilby utdanning som skal fremme demokratisk og fornuftig styresett, øke produksjonen og stimulere til andre inntektsinnbringende tiltak.

Støtte: SAIH og NORAD

Movimiento Cultural Qullana (Qullana) opplevde ved forrige valg at flere dusin av tidligere studenter ble nominert til kommunevalget i Bolivia. Mange ble også valgt. Særlig kvinner som hadde studert gjennom Qullana var etterspurte av de politiske partiene, etter at den nye valgloven stilte krav om at minst 30 prosent av kandidatene skulle være kvinner.

De positive erfaringene med Qullana gjorde at SAIH utvidet samarbeidet fra å være en universitetsutdanning i "kommunal styring og lokal makt" til også å gjelde utdanning for å starte familiebedrifter innen kvegdrift, lamahold, jordbruk og økoturisme.

Det første utdanningstilbudet som fikk navnet "Kommunal styring og lokal makt" er en slags indiansk kommunalhøgskole tuftet på loven om folkelig deltakelse, som ble vedtatt i 1994. Lovens intensjon er å gi kommunene større innflytelse i forvaltning av egne ressurser samt større beslutningsmyndighet i forhold til politiske og administrative prioriteringer. Et av problemene er imidlertid at det finnes lite kompetanse på lokalnivå når det gjelder offentlig forvaltning, noe som igjen har ført til begrenset innflytelse fra kommunene. Derfor har Qullana organisert et eget studium på universitetsnivå i samarbeid med universitetet, NUR som står for den akademiske godkjenningen.

Målsetninger for prosjektet er å støtte en utvikling på landsbygda i høylandet som fremmer engasjement, deltakelse, innsikt og forståelse for aktiviteter og beslutninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Antallet studenter har variert i løpet av de årene prosjektet har vært i gang, men Qullana regnet med at i underkant av 400 tok avsluttende eksamen i løpet av 1999.

Qullana er nå inne i en evalueringsprosess. Siden siste evaluering i 1999, har de utvidet sine utdanningsprosjekter i tema og omfang, og ikke all studentenes reaksjoner har vært like positive. Når evalueringsrapporten fra 2002 er klar, vil den hjelpe oss i samarbeidet og dialogen med Qullana.

 

Flere saker:

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

Vil du hjelpe oss å lage et undervisningsopplegg som du selv vil bruke? Verdens Beste Nyheter skal utvikle undervisningsmateriell som skal lanseres høstsemesteret 2020.