SAIH og Operasjon Dagsverk 2000: Ungdom i kamp mot HIV og AIDS

Høsten 2000 var SAIH medarrangør av OD 2000. Temaet var hiv og aids, og prosjektene pengene gikk til var alle rettet inn på hiv og aidsopplæring for ungdom i Sør-Afrika, Zimbabwe, Nicaragua og Bolivia. Unge mennesker under 25 år utgjør halvparten av alle som blir smittet av hiv i verden.

Hvorfor ungdom
I fjor ble 2,8 millioner ungdommer under 25 år smittet av hiv! Ungdom er spesielt utsatt for å bli smittet av hiv. Grunnen til det er at ungdom ofte er mer seksuelt aktive enn andre grupper i samfunnet. Men ungdom er også de som kan snu epidemien. Undersøkelser viser at ungdom tar ansvar og endrer adferd og holdninger når de blir gitt informasjon, og når de selv får delta aktivt i arbeidet. Halvparten av verdens befolkning er under 25 år. Får denne generasjonen nødvendig informasjon og kunnskap, kan de snu den negative trenden og stoppe spredningen av hiv.

Utviklingskrise
AIDS er nå den viktigste dødsårsaken i Afrika sør for Sahara. I fjor døde to millioner afrikanere som følge av AIDS. Det er den arbeidsføre del av befolkningen som rammes hardest av epidemien. Dette er i ferd med å undergrave flere tiår med sosial utvikling, og det er fare for omfattende økonomisk sammenbrudd på store deler av det afrikanske kontinent. Ifølge tall fra UNAIDS lever 70 prosent av alle hivpositive i verden i Afrika sør for Sahara.

Sør-Afrika øker mest
Ingen afrikanske land har en så kraftig vekst i antall nye smittetilfeller som Sør-Afrika. Hver dag smittes 1600 sørafrikanere av hiv. Tross god økonomi og infrastruktur har landet ikke klart å sette i gang tilstrekkelige forebyggende tiltak. En regner med at over 20% i aldersgruppen 15 til 19 år er smittet. Det er tydelig at hiv-epidemien i Sør-Afrika særlig rammer kvinner, ungdom og barn. Enkelte anslag viser at gjennomsnittlig levealder i Sør-Afrika vil bli redusert fra 63 år i dag til 40 år i år 2010.

Utdanning mot aids
På OD-dagen jobber ungdom over hele Norge en dag til inntekt for prosjekter i Afrika og Latin-Amerika. Disse prosjektene arbeider med forebygging av hiv blant ungdom og med hivpositives rettigheter. SAIH har i mange år støttet denne type arbeid. Med OD-2000 får dette arbeidet en betydelig oppsving.

Prosjektene som støttes vil være med på å styrke ungdoms deltakelse i hiv/aids arbeidet og til å møte den enorme utfordringen som hiv-epidemien innebærer for mange fattige land. Det beste forebyggende arbeidet gjøres når ungdom selv sprer informasjon blant jevnaldrende. Prosjektene legger vekt på utdanning, opplæring og bevisstgjøring til ungdom om hiv/aids, rettigheter og seksualitet. Dette innebærer både forebyggende arbeid for å hindre videre spredning, og arbeid for å styrke rettighetene til den økende gruppen mennesker som lever med hiv/aids. Dette har vist seg å være to sider av samme sak.

Spennende kampanje
I forkant av OD-dagen arrangerer mange skoler internasjonal uke der hiv/ aids og internasjonal solidaritet kommer til å stå sentralt i undervisningen. Blant tilbudene som OD har til skolene er besøk av ungdom fra prosjektlandene, kulturgrupper, foredragsholdere og elevavis som kommer til å bli distribuert til hver enkelt elev.

Samtidig har SAIH 'Ungdom i kamp mot hiv og aids' som politisk tema på universiteter og høgskoler. Kampanjen gjennomføres av SAIHs lokallag høsten 2000 fram mot Verdens Aidsdag 1. desember.

Vår erfaring er at ungdom i Norge er veldig interesserte i å få lære mer om hiv/aids, ikke minst fordi norske myndigheter nedprioriterer dette og de færreste har lært noe om det på skolen. Vi er sikker på at informasjonsarbeid om hiv/aids trengs like mye her i Norge som i land i Sør!

Flere saker:

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

Vil du hjelpe oss å lage et undervisningsopplegg som du selv vil bruke? Verdens Beste Nyheter skal utvikle undervisningsmateriell som skal lanseres høstsemesteret 2020.