SOLiD 2006

23. august arrangerer SAIHs lokallag på Bislet "SOLiD 2006 -solidaritetsdagen på HiO". Det blir et fantastisk arrangement med både kjente artister og appellanter ute på HiO-plassen. I år er fokuset medias rolle i formidling av informasjon om forhold i land i Sør.

Prosjektbeskrivelse for

SOLID –Solidaritetsdagen på Høgskolen i Oslo

23. august 2006

Litt om SOLiD

Som lokallag for SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) jobber vi i SAIH-Bislett på Høgskolen i Oslo (HiO) kontinuerlig med informasjonsarbeid og kampanjer blant studenter i Norge. Som en del av dette arbeidet har høsten 2006 et årlig arrangement i samarbeid med Studentparlamentet og Samfunnet som vi har valgt å kalle ”SOLiD- Solidaritetsdagen på HiO”. Det vil foregå utendørs på den store HiO-plassen, da vi ønsker å nå flest mulig av HiOs 10 000 studenter. Med SOLiD er målet å skape bevissthet rundt nord/sør-problematikk blant våre medstudenter. Vi vil kombinere opptredener av kjente artister med appeller fra kunnskapsrike og samfunnsengasjerte personer. Med dette vil vi skape et engasjerende og forhåpentligvis bevisstgjørende arrangement på HiO. I tillegg vil SOLiD være et positivt sosialt arrangement i forbindelse med studiestarten på HiO. Vi har valgt å ikke samle inn penger eller kreve inngangsbillett til arrangementet.

 

Årets tema

SOLiD vil hvert år fokusere på et bestemt tema innenfor nord/sør-problematikk. Dette året har vi valgt å la medias rolle stå i fokus.

 

Media har en utrolig viktig funksjon i forhold til det å formidle kunnskap om situasjonen land i sør befinner seg i. For mange studenter, og nordmenn generelt, er media den eneste kilden til kunnskap om hva som skjer i land utenfor vesten. Det fokuset media, og da særlig tabloidpressen, velger å gi land i sør har en avgjørende rolle i forhold til hvor mye, og hva folk flest faktisk vet om resten av verden. Vi i SAIH-Bislet mener at store deler av norsk media kan gjøre en mye bedre jobb i denne rollen. Media i dag gir i altfor mange sammenhenger et for ensidig, negativt og snevert bilde av sør samtidig som viktige problemstillinger og hendelser ignoreres eller får mangelfull mediadekning. Dette gjør at media kommer til kort i forhold til oppgaven med å formidle den egentlige situasjonen land i sør befinner seg i og svekker våre muligheter til å forholde oss til verdenssamfunnet.

 

Gjennom våre appellanter ønsker vi at SOLiD skal:

 

  • Formidle et annet bilde av sør enn det media, og særlig tabloidpressen, gir, og skape en bevissthet rundt hvordan medias fremstilling av sør faktisk påvirker vårt syn på andre deler av verden. Målet er at studentene neste gang de leser en artikkel om nødhjelp som ikke nytter eller ser en ny elendighetsreportasje om sultende afrikanske barn skal gjøre seg en tanke om vinkling, innhold eller valget av stoff media gjør.
  • Skape refleksjon rundt det faktum at vi gjennom media får et mangelfull dekning av både problemstillinger som omhandler nord/sør- spørsmål og det som skjer i land i sør
  • Skape engasjement gjennom en bevisstgjøring og kunnskapspredning om media og sør. SOLiD vil engasjere studentene og fremheve betydningen av å gjøre det.

 

I tillegg til appellene håper vi å lage et opprop i løpet av høsten til media selv, der vi vil formulere en oppfordring om at vi studenter ønsker mer informasjon om situasjonen i sør. Dette vil bli en landsomfattende kampanje, da vi vil samarbeide med andre SAIH lokallag ved andre universiteter og høgskoler.

 

Praktisk gjennomføring

Fastsatt dato for arrangementet er 23. august 2006. Som nevnt vil dette skje på den store HiO-plassen, midt i mellom byggene på høgskolen. Høgskolen ligger i Pilestredet, hovedinngangen har adresse Pilestredet 52. Sceneshowet vil starte klokka 1300 og vare utover ettermiddagen. Sluttidspunkt vil være innen klokka 1700.

 

Vi vil sette opp en stor utescene på plassen foran kafeen ”Fyrhuset”. Driftskontoret på HiO vil samarbeide med oss i forhold til å sette opp scenen. Her skal det holdes appeller og minikonserter med kjente artister. Lengden på appellene vil være ca. 10 min og artistene vil spille i ca. 20 min.

 

Vi inviterer til en SOLiD-fest på Samfunnet samme kveld.

 

Det vil være uteservering på plassen under hele arrangementet.

 

"Stage & Sound" står for lyd og lys ved arrangementet. De har tidligere hatt ansvar for studiestarten på HiO, og er kjent med de tekniske forholdene på Høgskolen. Stage & Sound har jobbet blant annet med kjente artister som Turboneger, Postgirobygget og Sondre Lerche.

 

Studentparlamentet er som nevnt en medarrangør av SOLiD, og stiller seg til disposisjon i forhold til både planlegging og gjennomføring av arrangementet.

 

PR

Siden SOLID vil skje kort tid etter studiestart vil vi benytte fadderordningen på HiO for å reklamere for arrangementet. Vi vil få SOLiD inn på oversikten over hva som skjer i forbindelse med studiestart, slik at alle nye studenter på HiO vil være klar over arrangementet. I tillegg vil vi trykke opp plakater, flyere med PR for arrangementet. Plakatene vil henge oppe på HiO fra studiestart.  Vi er i kontakt med en grafisk designer som vil være til hjelp i forhold til utforming av disse tingene. Arrangementet vil også annonseres i aviser.

 

Budsjett

Arrangøren SAIH-Bislet er et frivillig lokallag og har derfor et begrenset budsjett under dette arrangementet. Vi har fått innvilget penger fra SAIH sentralt, og vi vil i tillegg søke Studentparlamentet om midler. Vi innser likevel at vi ikke har mulighet til å tilby betaling til våre appellanter og artister. Vi ber derfor deltakere om å stille opp på et solidarisk grunnlag. Dette betyr ikke at bidragsyterne ikke får noe igjen for arrangementet. En opptreden på SOLiD er en mulighet for både appellanter og artister til å nå ut til en attraktiv målgruppe og dermed skaffe seg verdifull og positiv PR. I tillegg gir det muligheten til å bidra til at et viktig tema blir satt på dagsorden. Vi vil dekke reisepenger og sørge for mat og drikke under arrangementet for våre bidragsytere, så det vil ikke være noen utgifter noen av dem som stiller opp på SOLiD.

 

Ta gjerne kontakt med Heddy Castberg på 45665046 dersom det skulle være noen spørsmål. For mer informasjon om SAIH se www.saih.no.

Flere saker:

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Det nærmer seg stortingsvalg, og de ulike politiske partiene har ulike hjertesaker. SAIH har sjekket om de ulike partiprogrammene lover å prioritere våre hjertesaker: folks tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet globalt.

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.