Krever menneskerettigheter

Krever menneskerettigheter

- Forpliktende krav til menneskerettigheter må inn i handelsavtale med Colombia, sa nestleder Emilie Larsen Ørneseidet da hun la fram SAIHs høringsinnspill for Stortinget 14. mai.

SAIH fraråder Stortinget fra å ratifisere en frihandelsavtale med Colombia på det nåværende tidspunkt. Høringen om ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, ble avholdt på Stortinget onsdag 14. mai. 

I høringsinnlegget legger vi vekt på den alvorlige menneskerettighetssituasjonen for studenter, akademikere og urfolk i Colombia, og at forpliktende krav til forbedring må tydeliggjøres før Norge ratifiserer en slik avtale.

Les SAIHs høringsinnlegg her: 

Høringssvar til Prop. 63 S «Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia

SAIH- Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond takker med dette for muligheten til å komme med innspill på proposisjonen til Stortinget.

SAIH har vært i kontakt med og samarbeidet med sivilsamfunnet i Colombia de siste 5 årene, og våre synspunkter her fremmes i lys av deres tilbakemeldinger. Beskjeden om denne høringen kom et for sent tidspunkt til å få konkrete skriftige anbefalinger fra våre partnerorganisasjoner i Colombia. Alle våre partnere i Colombia, både studenter, elever, urfolk og afrocolombianere har vist motstand mot frihandelsavtaler de siste årene. Derfor henviser vi til et brev som studentleder i organisasjonen ACEU; Guillermo Baquero, sendte til daværende statsråd Trond Giske i 2010 hvor han skriver:

«Som statsborger og leder av den colombianske studentunionen ACEU vil jeg understreke vår bekymring til denne prosessen. Dette er ikke utelukkende en handelsavtale. Inngår Norge en frihandelsavtale med mitt hjemland vil det være med på å legitimere det undertrykkende regimet i Colombia.»

SAIH er som flere andre norske organisasjoner som arbeider med Colombia bekymret over omfanget av brudd på menneskerettigheter i Colombia. Menneskerettighetssituasjonen har heller ikke forbedret seg siden brevet fra Guillermo ble sendt i 2010.

Først har jeg lyst til å nevne at verken SAIH, eller flere av våre samarbeidsorganisasjoner i Colombia er imot handelsavtaler. Men vi oppfordrer norske myndigheter til å ha en samstemt nærings- utviklings- og utenrikspolitikk ovenfor Colombia, der respekt for menneskerettigheter gjennomgående er integrert. I lys av dette mener vi derfor at Norge bør tenke nøye gjennom hva slags konsekvenser en ratifikasjon av frihandelsavtalen på det nåværende tidspunkt vil ha for menneskerettighetssituasjonen i Colombia. Vi ønsker å uttrykke bekymring for at en ratifisering av frihandelsavtalen nå, vil sende uheldige signaler om Norges rolle som forkjemper for menneskerettigheter i Colombia, og til fredsforhandlingene mellom myndighetene og FARC. Det er med bekymring at vi mener en ratifikasjon av avtalen nå, kan forrykke Norges rolle som nøytral part i fredsforhandlingene fordi frihandelsavtaler er omstridt mellom de forhandlende partene.

Derfor legger jeg fram fakta og tall fra våre samarbeidsorganisasjoner som illustrerer menneskerettighetssituasjonen i Colombia på det nåværende tidspunkt:

1) Om studenter og lærere: Menneskerettighetssituasjonen til lærere, akademikere og studenter i Colombia er prekær og vedvarende. 140 lærere ble drept og mer enn 1000 lærere fikk drapstrusler i årene 2009-2012. Også studentene i Colombia lever i en vanskelig situasjon. Studentorganisasjonen ACEU har identifisert 483 tilfeller av overgrep mot studenter i perioden 2009 til 2012, deriblant 18 drap og 89 vilkårlige arrestasjoner.

2) Om urfolk: Norge har i lengre tid engasjert seg i arbeidet for å forhandle frem en fredelig løsning på den væpnede konflikten i Colombia, og har aktivt støttet menneskerettighetsforkjempere i landet. I Colombia finnes det nesten 4 millioner internflyktninger. Urfolk og andre minoritetsgrupper er spesielt utsatt for vold og tvangsfordrivelse fra sine landområder. Jorda og regnskogen åpnes for industrielt landbruk og store økonomiske utviklingsprosjekter. Både Norge og Colombia er bundet av ILO konvensjon 169 om urfolks rettigheter, som blant annet skal sikre at urfolk selv får medbestemme over deres egne områder. Imidlertid bryter Colombia systematisk forpliktelsen til å konsultere urfolk om forhold som angår dem, tross gjentatte advarsler fra ILO. Dette er en viktig grunn til at flere urfolksgrupper har motsatt seg frihandelsavtalen med EFTA, de mener at denne vil undergrave deres allerede kompliserte rettighetssituasjon.

3) Om hvorfor MoUen ikke er tilstrekkelig: MoUen mellom Colombia og Norge som nå foreligger innebærer ingen konsekvenser verken for Colombia eller utenlandske selskap for brudd på de gode intensjoner som er nevnt. At colombianske myndigheter var negative til Norges initiativ om bindende menneseskerettighetsforpliktelser er talende.

Sivilsamfunnsorganiasjoner i Colombia har lenge advart mot at flere frihandelsavtaler vil bidra til økt fattigdom, mer motstand, ytterligere press på retten til grunnleggende offentlige tjenester, flere internt fordrevne og enda større sosiale forskjeller i det colombianske samfunnet.

Derfor ber vi om at:

 • Norge ikke inngår en frihandelsavtale med Colombia på det nåværende tidspunkt uten at forpliktende krav til menneskerettigheter er satt, både fordi det kan være med på å legitimere et undertrykkende regime, og fordi det kan forrykke Norges rolle som nøytral part i fredsforhandlingene.
 • Flere saker:

  Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

  Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

  Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

  «Vi vet hva dere holder på med»

  «Vi vet hva dere holder på med»

  I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

  Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

  Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

  SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.