Still til valg i SAIH

Still til valg i SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg.

SAIHs Årsmøte avholdes 29. og 30. april. Her samles medlemmer fra hele landet for utforme politikk, bestemme hva SAIH skal jobbe med den kommende perioden og ikke minst velge hvem som skal lede organisasjonen videre. Som tillitsvalgt i SAIH får du et stort ansvar, men dette er samtidig utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

Hvordan stille til valg i SAIH

Det er mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på Årsmøtet. Alle som er interessert i et verv i SAIH bes om å sende inn et kort motivasjonsbrev på ½ side. Kandidater til Arbeidsutvalget bes om å sende inn CV i tillegg til et motivasjonsbrev på 1 side. Ettersom flere delegater til Årsmøtet er internasjonale oppfordres alle til å skrive motivasjonsbrevet på både norsk og engelsk

All informasjonen sendes til Valgkomiteen på epost: Valnemnd@gmail.com

Frist: 1. april 2017. For de som velger å overholde fristen vil motivasjonsbrevet sendes ut med øvrige sakspapirer til Årsmøtet. Det er likevel mulig å stille som kandidat helt fram til valget finner sted på Årsmøtet.

Mal for motivasjonsbrev:

  • Navn
  • Hvilket verv du stiller til 
  • Tilknytning SAIH (lokallag/øvrige medlemsorganisasjoner) 
  • Motivasjon for å stille
  • Bakgrunn
  • Visjon for SAIH i perioden

Valgkomiteen vil vektlegge: organisasjonserfaring, SAIH-erfaring, faglig kunnskap, personlig egnethet, lokallagstilknytning, distriktshensyn, kjønnssammensetning, språkkunnskaper, team-sammensetning og spesielle ferdigheter ved valg. I tillegg må valgkomiteen vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SAIH.

Har du tips?

Kjenner du egnede kandidater til et verv i SAIH? Ta kontakt med Valgkomiteen på epost: Valnemnd@gmail.com.

Slik jobber valgkomiteen

SAIHs valgkomite har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og lager på bakgrunn av dette en innstilling til Årsmøtet. Valgkomiteen starter sitt arbeid i januar og jobber helt frem til årsmøtet i april. De vil så langt det er mulig, delta på organisasjonens samlinger og være tilgjengelig for de som ønsker å ta kontakt.

Alle medlemsorganisasjoner oppfordres til å tipse komiteen om egnede kandidater.

Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater (over telefon eller personlig) i månedene fram mot Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres én uke i forkant av Årsmøtet, mens innstillingen til øvrige verv kan skje så sent som på selve valgdagen.

Her er vervene du kan stille til

Arbeidsutvalget (AU) er SAIHs ledergruppe og har ansvar for SAIHs politiske arbeid. AU består av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som kommer fulltid på kontoret i Oslo, sammen med sekretariatet.

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret møtes ca. seks ganger i året og består av AU samt syv styremedlemmer.

Blant de ordinære styremedlemmene skal ett styremedlem med personlig vara bli oppnevnt av Norsk studentorganisasjon og et styremedlem med personlig vara bli oppnevnt av en akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH. De ansatte har én fast plass i styret. De resterende plassene i styret er frie plasser, de er altså åpen for alle som ønsker å stille.

Landsrådet (LR) er styrets rådgivende organ og et viktig forum for SAIHs lokallag. LR får muligheten til å diskutere de aller fleste sakene som dukker opp i SAIH, og styret hører ofte på rådene man kommer med. Landsrådet møtes vanligvis tre ganger i året og består av representanter fra medlemsorganisasjonene og de ansatte, i tillegg er åtte plasser holdt av til lokallagene.

Informasjonskomiteen (IK) samarbeider med AU og sekretariatet om SAIHs informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver, og blir på denne måten godt kjent med arbeidet på kontoret til SAIH. Som medlem av IK må man ha tid til å arbeide frivillig opp til en dag i uken. Tillitsvalgte i IK bor ideelt sett i nærheten av Oslo pga. hyppig møtevirksomhet med AU.

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av Landsrådet. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med statutter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SAIH.

For mer informasjon om vervene samt SAIHs oppbygning, les mer i våre Statutter her.

Flere saker:

Ny daglig leder i SAIH

Ny daglig leder i SAIH

– Motiverende å jobbe for en organisasjon i vekst, sier Milena Tevanovic om sin nye lederjobb.