SAIH valgt inn i styret til Global Campaign for Education

SAIH valgt inn i styret til Global Campaign for Education

SAIH har deltatt på Global Campaign for Education (GCE) World Assembly i Kathmandu, Nepal, sammen med om lag 300 deltagere fra over 100 land. 

Bakgrunn

Dette var hovedsakelig representanter fra GCEs mangfoldige medlemskap som utgjør nasjonale utdanningskoalisjoner, bestående av blant annet fagforeninger for lærere, studentbevegelser, menneskerettighetsaktivister, og sosiale bevegelser, samt regionale nettverk og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner. Medlemmene arbeider med retten til utdanning i sine land, eller på regionalt eller globalt plan. Hovedformålet med konferansen, som arrangeres hvert fjerde år, var å komme sammen for å ta strategiske avgjørelser om veien videre for bevegelsen – spesielt for oppnåelse av SDG og Education 2030 agendaen –, samt velge representanter til GCE styret. I tillegg var også andre aktører innen utdanningssektoren til stede, slik som Global Partnership for Education (GPE), FNs initiativ for jenters utdanning (UNGEI), FNs visegeneralsekretær, Amina Mohammed, og Nepals utenriksminister, HE Pradeep Kumar Gyawali. 

Styreplass 

Under World Assembly stilte leder av SAIH, Beathe Øgård, til valg for å representere Europa og Nord-Amerika i GCE sitt globale styre, og ble valgt inn – som GCEs yngste styrerepresentant noensinne –  for en fireårs periode sammen med Redd Barna i Storbritannia. I lys av GCEs arbeid med å styrke engasjement og deltagelse fra student- og ungdomsledede organisasjoner var det et viktig signal at en studentleder også kan bli valgt inn på en av ordinære styreplassene for regionale representanter hvor man stiller på lik linje med andre medlemmer av GCE, og ikke er begrenset til å stille til valg på den allokerte ungdomsplassen. Styreplassen er en unik mulighet for SAIH til å arbeide globalt med utdanningspolitikk, få tilgang på nye påvirkningsarenaer- og plattformer internasjonalt, og løfte viktigheten av høyere utdanning og studenters rettigheter. Gjennom dette vervet får SAIH et styrket nettverk av likesinnede aktører og organisasjoner globalt og mulighet til å samarbeide rundt politisk påvirkningsarbeid. 

En fornyet bevegelse for retten til utdanning

Siden GCE ble opprettet for snart tjue år siden har flere milepæler blitt oppnådd. Brasilianske Camilla Croso, leder av CLADE og utgående GCE president, delte mange eksempler på dette under åpningen av konferansen. Siden 2000 har GCE lagt press på nasjonale myndigheter for å investere tilstrekkelige offentlige midler slik at alle får tilgang på gratis utdanning, og kjempet fram målene om at 6% av GDP og 20% av det totale budsjettet skal allokeres til utdanning som anerkjente prinsipper. Medlemmer av GCE har vært aktive i å overvåke budsjetter, sørge for implementering, ansvarliggjøre myndigheter og beslutningstakere, samt bekjempe korrupsjon. Mye arbeid er også lagt ned for å bidra til mer inkluderende utdanning, med fokus på jenters rettigheter, samt andre marginaliserte grupper, som etniske minoriteter, funksjonshemmede og LHBT personer. FNs bærekraftsmål og 2030 agendaen som ble vedtatt i 2015 var en viktig seier for GCE hvor man fikk gjennomslag for en utdanningsagenda med en menneskerettighetsbasert tilnærming som er bred og helhetlig, fra tidlig omsorg og førskole til høyere utdanning.

Samtidig er det mange utfordringer som truer retten til utdanning. En økende trend av kommersialisering og privatisering av utdanning truer tilgang og kvalitet verden over. Et innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn påvirker GCEs virke, og nasjonale koalisjoner opplever mer press i sitt  arbeid med å stå imot regressiv og kontrollerende lovgivning som begrenser grunnleggende rettigheter og i økende grad kriminaliserer studenter og lærere. GCE har bidratt til en tydeligere agenda på disse temaene og står som en sterk og forent stemme mot regressive trender og tilbakesteg. Bevegelsen har også vært på banen med å spre oppmerksomhet, utføre forskning og styrke internasjonalt samarbeid rundt rettferdig og bærekraftig utdanningsfinansiering for eksempel gjennom skatterettferdsmekanismer på både nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg står det å styrke rom for deltakelse fra sivilsamfunn i politiske debatter og beslutningsspørsmål står sentralt i det videre arbeidet til GCE.

Img 3841

Styrket ungdomsdeltagelse og representasjon

På forrige generalforsamling forpliktet GCE til å styrke sitt arbeid med ungdomsdeltagelse. I lys av dette ble  et eget møte for unge aktivister («youth caucus») arrangert i forkant av generalforsamlingen til GCE. SAIH deltok sammen med  førti unge representanter fra om lag tjue land for å diskutere, dele erfaringer og komme med forslag til hvordan GCE kan arbeide videre for å styrke reell deltagelse fra ungdomsledede og studentledede organisasjoner.

Under generalforsamlingen ble det presentert anbefalinger fra Youth Caucus til GCE på både nasjonalt og globalt plan. Blant annet oppfordret de unge om at nasjonale koalisjoner aktivt inviterer student- og ungdomsledede organisasjoner til å bli del av deres nettverk og  gir plass for et reelt samarbeid  rundt felles politiske påvirkningssaker nasjonalt. Dette ble mottatt med bred støtte, noe som også ble tydeliggjort da GCEs medlemmer stemte for

 å etablere et eget sete allokert til internasjonale og regionale ungdoms- og studentledede organisasjoner. European Student’s Union (ESU) valgt inn på plassen. Videre ble en egen resolusjon fra Youth Caucus også vedtatt hvor en av anbefalingene er å opprette enda et ungdomssete slik at to ulike regioner kan bli representert inn i styret til GCE. Dette blir en av oppgavene som det nye styret skal arbeide med videre i løpet av perioden.

Politiske gjennomslag: høyere utdanning og avkolonisering får en mer sentral plass i GCE En resolusjon om gratis høyere utdanning og avkolonisering av pensum ble vedtatt av generalforsamlingen. I tillegg fikk vi flere gjennomslag i GCEs nye fireårige strategiske plan, som legger føringer for bevegelsens politiske prioriteringer, blant annet med at høyere utdanning skal ha en mer sentral rolle gjennom en mer helhetlig tilnærming til utdanningsløpet, og ved at urfolk og LHBT+ ble nevnt som egne marginaliserte grupper innunder arbeidet med å sikre en god og inkluderende utdanning som ikke utelar noen. Dette er første gang at GCE har åpnet opp for å eksplisitt omfatte retten til høyere utdanning i sine målsetninger. Det er også nytt for GCE å vedta en så konkret politikk rundt utfordringene høyere utdanningssektoren står overfor samt anerkjenne den sentrale rollen studentorganisasjoner har for å kjempe imot trender som kommersialisering og at høyere utdanning i større grad sees på som en eksklusiv vare, fremfor som et offentlig gode. Støtten til arbeidet med avkolonisering på globalt plan er oppløftende og en tematikk som tidligere ikke har blitt adressert på globalt plan i GCE.

 

Flere saker:

Høydepunkter fra året

Høydepunkter fra året

2018 har vært et utrolig spennende år for SAIH, våre partnerorganisasjoner og et internasjonalt nettverk av studentaktivister og engasjerte akademikere! Her er noen av mange høydepunkter fra året som har gått. 

Studentstreikene i Colombia fortsetter

Studentstreikene i Colombia fortsetter

En massiv lærer- og studentstreik i Colombia har nå vart i én måned. Regjeringen nekter å imøtekomme krav om mer støtte til offentlige universiteter og har i stedet kommet med harde represalier.