Still til valg i SAIH

Still til valg i SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg.

SAIHs Årsmøte avholdes 26. og 27. april. Her samles medlemmer fra hele landet for å utforme politikk, bestemme hva SAIH skal jobbe med den kommende perioden og ikke minst velge hvem som skal lede organisasjonen videre.

Som tillitsvalgt i SAIH får du et stort ansvar, det er utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet! 

Hvordan stille til valg i SAIH:
Det er mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på Årsmøtet. SAIH oppfordrer alle som er interessert i å stille til valg, til å sende inn et kort motivasjonsbrev. Kandidater til AU og Styret sender inn motivasjonsbrev på maks 1 A4 side med portrettbilde og CV. Kandidater til alle andre verv sender inn motivasjonsbrev på maks 1⁄2 A4 side, portrettbilde og ingen CV. Det oppfordres til å skrive både én norsk og én engelsk versjon, ettersom flere delegater til Årsmøtet er internasjonale. Dersom man leverer et for langt motivasjonsbrev vil det være kandidatens eget ansvar å korte ned. 

Alle kandidater vil bli innkalt til intervju. Vi ber om at motivasjonsbrev blir sendt inn så snart som mulig, så dette arbeidet kommer raskt i gang, og motivasjonsbrevene kan sendes ut med øvrige sakspapirer. 

Siste frist for å sende inn motivasjonsbrev slik at det blir inkludert med utsending av øvrige sakspapirer: 26. mars 2019. 

Ikke vent til siste liten, send gjerne tidligere slik at valgkomiteen får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god prosess i sin vurdering av alle som stiller til valg! 

All informasjonen sendes til Valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com

I henhold til personvern og GDPR-reglement oppbevarer vi kun innsendte opplysninger i en begrenset periode, og de vil bli slettet i etterkant av årsmøtet. 

Mal for motivasjonsbrev:

  • Navn
  • Hvilket verv du stiller til 
  • Tilknytning SAIH (lokallag/ medlemsorganisasjon) 
  • Motivasjon for å stille
  • Bakgrunn
  • Visjoner for SAIH (gjelder kandidater til Arbeidsutvalget)

Valgkomiteen vil vurdere organisasjonserfaring, SAIH-erfaring, faglig kunnskap, personlig egnethet, lokallags- og medlemstilknytning, distriktshensyn, kjønnssammensetning, språkkunnskaper og team-sammensetning ved valg. Valgkomiteen vil også vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SAIH. Valgkomiteens prosess har fokus på å sikre mangfold.

Tips til kandidater?  
Kjenner du noen som hadde egnet seg til et verv i SAIH? Alle kan sende tips til Valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com

SAIHs valgkomité har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH, og lager på bakgrunn av dette en innstilling til Årsmøtet. Valgkomiteen er alltid tilgjengelige for de som ønsker å ta kontakt, og vil være tilstede på SAIHs vintersamling i februar. 

Alle medlemsorganisasjoner og lokallag oppfordres til å tipse Valgkomiteen om egnede kandidater. 

Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater (over telefon eller personlig) i månedene frem mot Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres to uker i forkant av Årsmøtet, og innstillingen til øvrige verv tilstrebes å være klar til Årsmøtet, og vil offentliggjøres under avholdelsen av møtet. 

Her er vervene: 

Arbeidsutvalget (AU) er SAIHs ledergruppe og har ansvar for SAIHs politiske arbeid. AU består av én leder og to nestledere. AU jobber fulltid på kontoret i Oslo sammen med sekretariatet. 

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene, og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret møtes ca. seks ganger i året og består av AU og syv styremedlemmer, samt fire varamedlemmer. Ett styremedlem med personlig vara skal bli oppnevnt av Norsk studentorganisasjon og ett styremedlem med personlig vara skal bli oppnevnt av en akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH. De ansatte har én fast plass i styret med personlig vara. De resterende plassene i styret er frie plasser, altså åpne for alle som ønsker å stille. 

Landsrådet (LR) er Styrets rådgivende organ, og en god mulighet til å påvirke SAIHs nasjonale budsjetter og strategier. LR er et viktig forum for SAIHs lokallag og medlemsorganisasjoner. Landsrådet møtes vanligvis tre ganger i året. Det velges to representanter for landsomfattende studentorganisasjoner, én representant for en akademikerorganisasjon som er medlem i SAIH, to representanter for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler, syv representanter for SAIHs lokallag, én fri representant og tre varamedlemmer. 

Informasjonskomiteen (IK) samarbeider med AU og sekretariatet om SAIHs informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver, og blir på denne måten godt kjent med arbeidet på kontoret til SAIH. Som medlem av IK må man ha tid til å arbeide frivillig opp til en dag i uken. Tillitsvalgte i IK bor ideelt sett i nærheten av Oslo pga. hyppig møtevirksomhet med AU.

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av Landsrådet. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet. 

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med statutter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SAIH. 

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

Les de innsendte motivasjonsbrevene HER.

Flere saker: