Valgkomiteens innstilling til AU 2019/2020

Valgkomiteens innstilling til AU 2019/2020

Her er Valgkomiteens innstilling for SAIHs Arbeidsutvalg for neste periode.

Før Årsmøtet 2019 har Valgkomiteen innstilt på følgende ledertrio for SAIH.

Leder: Sunniva Folgen Høiskar
Valgkomiteen vurdeer Sunniva Folgen Høiskar som en særdeles god kandidat til ledervervet i SAIH. Sunniva har i inneværende periode vært nestleder og vist god forståelse for prosessene og utviklingen SAIH har vært i de siste årene. Sunniva har lang fartstid fra ulike verv på nasjonalt og lokalt nivå i SAIH, og har også opparbeidet seg bred politisk erfaring utenfor SAIH, både fra verv i AUF og jobb i NHO. Hun har også studert internasjonale studier og samfunnsøkonomi. Sunniva viser politisk og organisatorisk teft, og er opptatt av å være en samlende og tilstedeværende leder for hele organisasjonen. Valgkomiteen er ikke i tvil om at Sunniva vil gjøre en solid jobb som leder den neste perioden.

Nestleder: Rebekka Ringholm  
Rebekka Ringholm har vært aktiv i lokallaget i Trondheim siden 2016. I SAIH Trondheim har Rebekka hatt verv som medieansvarlig, nestleder og leder, og utmerket seg som en engasjert og synlig aktivist. Som lokallagsleder har Rebekka bidratt til å bygge et solid og aktivt lokallag. Denne erfaringen ønsker hun å ta med seg videre i nestledervervet for å styrke lokallagsoppfølgingen og forholdet til studentdemokratier og akademikere ved utdanningsinstitusjonene. Rebekka har også sittet i Landsrådet, og har utvist god forståelse for sentrale prosesser i SAIH. I årets kampanjeutvalg har hun i tillegg bidratt med viktige innspill til SAIHs politiske arbeid. Rebekka har visjoner for SAIHs fremtid og tydelige meninger om hvordan organisasjonen bør jobbe politisk for å videreutvikle kompetansen i arbeidet med å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle. Hun kan også vise til solide ferdigheter som kronikkskribent og ordstyrer, og tar stort initiativ på mange av SAIHs arbeidsområder. Valgkomiteen vurderer Rebekka som en svært god kandidat til nestledervervet i SAIH.

Nestleder: Marte Mørk  
Marte Mørk har vært aktiv i SAIH siden 2015. I løpet av sin tid i SAIH har Marte vært aktiv i både lokallaget i Trondheim og på Blindern. Den brede lokallagserfaringen ønsker hun å bruke til å sikre at både store og små lokallag over hele landet blir godt ivaretatt. Marte har det siste året vært ansvarlig for sosiale medier i SAIH Blindern og vært en stor ressurs i Informasjonskomiteen. I Informasjonskomiteen har hun utvist god forståelse for SAIHs politiske og organisatoriske arbeid nasjonalt. Marte har i tillegg førstehåndserfaring med en rekke av SAIHs partnerorganisasjoner i Colombia gjennom LAGs solidaritetsbrigade. Denne erfaringen ønsker hun å benytte for å knytte SAIHs kampanjearbeid tettere opp mot partnersamarbeidet, og styrke den faglige kompetansen til SAIHs lokallag og medlemsorganisasjoner. Som nestleder vil Marte jobbe med å heve kvaliteten på SAIHs arbeid med akademisk frihet og retten til høyere utdanning. Gjennom sitt engasjement har Marte også vist at hun har stor arbeidskapasitet og evne til å motivere de hun jobber med. Valgkomiteen vurderer Marte som en svært god kandidat til nestledervervet i SAIH.

Valgkomiteen anser det innstilte arbeidsutvalget som en sterk politisk og organisatorisk ledelse som vil kunne styre SAIH godt i kommende periode. Innstillingen bygger på at de tre kandidatene utfyller hverandre godt, og vil utgjøre en samlet, men mangfoldig politisk ledelse. De tre kandidatene har brede nettverk i og utenfor SAIH, god forståelse av SAIHs særegenhet, samt hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå i året som kommer.

Les mer om Årsmøte 2019

Valgkomiteens arbeid 
Valgkomitéen startet sitt arbeid høsten 2018, og har deltatt på høstsamling og vintersamling, samt over Skype på landsrådsmøtet i Trondheim i februar. Valgkomiteen har fått innspill til sitt arbeid fra Arbeidsutvalget, Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, lokallag, medlemsorganisasjoner og SAIHs sekretariat. Valgkomiteen har blant annet hatt samtaler med potensielle kandidater fra lokallag, studentpolitikere og akademikere. Valgkomiteens innstilling er resultatet av en grundig vurdering av organisasjonens behov og kandidatenes egenskaper, og hvordan disse fungerer som en helhet. Valgkomiteen har fulgt arbeidsinstruksen som ble vedtatt av styret på SM06­17/18.

Valgkomiteens medlemmer 
Valgkomiteen ble valgt av årsmøtet i 2018. Komiteen bestod frem til november 2018 av Kristoffer Kinge, Thea Willoch Njaastad og Tora Deglum. I november trakk Tora seg fra vervet, og Julie Janssen ble supplert inn. Komiteens medlemmer har lang fartstid i organisasjonen og har hatt en rekke ulike verv, både på lokallagsnivå, i Landsrådet, Styret, Informasjonskomiteen og i Arbeidsutvalget.

Flere saker: