STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH. 

SAIHs Årsmøte avholdes 24.-26. april 2020. Her samles medlemmer fra hele landet for å utforme politikk, bestemme hva SAIH skal jobbe med den kommende perioden og ikke minst velge hvem som skal lede organisasjonen videre.

Som tillitsvalgt i SAIH får du et stort ansvar, men dette er samtidig utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

HVORDAN STILLE TIL VALG I SAIH

Det er mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på Årsmøtet. SAIH oppfordrer alle som er interessert i å stille til valg, til å sende inn et kort motivasjonsbrev (½ A4 side) sammen med et portrettbilde. Kandidater til Arbeidsutvalget bes om å sende inn CV i tillegg til et motivasjonsbrev på en side.

Ettersom flere delegater til Årsmøtet er internasjonale oppfordres alle til å skrive motivasjonsbrevet på både norsk og engelsk. All informasjonen sendes til Valgkomiteen på epost: Valnemnd@gmail.com

Frist: 22. mars 2020. For de som velger å overholde fristen vil presentasjon av kandidaturet sendes ut med øvrige sakspapirer til Årsmøtet. Det er likevel mulig å stille som kandidat helt fram til valget finner sted på Årsmøtet.

Mal for motivasjonsbrev:

  • Navn
  • Hvilket verv du stiller til 
  • Tilknytning til SAIH (lokallag/øvrige medlemsorganisasjoner) 
  • Motivasjon for å stille
  • Relevant erfaring
  • Visjon for SAIH i perioden 2020/2021

Følgende vil vektlegges i intervju og i innstilling: organisasjonserfaring, SAIH-erfaring, faglig kunnskap, personlig egnethet, lokallagstilknytning, distriktshensyn, språkkunnskaper, kjønns- og gruppesammensetning. I tillegg kommer Valgkomiteen til å vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SAIH.

har du tips til kandidater?

Kjenner du egnede kandidater til et verv i SAIH? Ta kontakt med Valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com.

slik jobber valgkomiteen

SAIHs valgkomite har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og lager på bakgrunn av dette en innstilling til Årsmøtet. Valgkomiteen starter sitt arbeid i januar og jobber helt frem til Årsmøtet i april. De vil, så langt det er mulig, delta på organisasjonens samlinger og være tilgjengelig for de som ønsker å ta kontakt.

Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater (over telefon eller personlig) i månedene fram mot Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres to uker i forkant av Årsmøtet, mens innstillingen til øvrige verv kan skje så sent som på selve valgdagen. Alle kandidater som har stilt til verv, vil bli informert om de blir innstilt eller ikke, i forkant av valget.

her er vervene

Arbeidsutvalget (AU) er SAIHs ledergruppe og har ansvar for SAIHs politiske arbeid. AU består av leder og to nestledere som alle jobber fulltid på kontoret i Oslo, sammen med sekretariatet.

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret møtes ca. seks ganger i året og består av AU samt syv styremedlemmer.

Stillingene som nå lyses ut er: ett styremedlem med personlig vara oppnevnt av Norsk studentorganisasjon, ett styremedlem med personlig vara oppnevnt av en akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH, to frie plasser (åpne for alle som ønsker å stille) og en vara til den frie plassen. Det er til sammen syv personer som skal velges på Årsmøtet, de to frie plassene velges for to år, resten velges for ett år.

Landsrådet (LR) er styrets rådgivende organ og et viktig forum for SAIHs lokallag. LR møtes vanligvis tre ganger i året. Her diskuterer man de aller fleste sakene som dukker opp i SAIH, og styret hører ofte på rådene LR kommer med. På Årsmøtet skal det velges inn: lokallagsrepresentanter (syv plasser), representanter for høyeste studentorgan (to plasser), representanter for landsomfattende studentorganisasjon (to plasser), akademikerrepresentant (en plass), fri representant (en plass), vararepresentanter (tre plasser).

Informasjonskomiteen (IK) samarbeider med AU og sekretariatet om SAIHs kommunikasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver, og blir på denne måten godt kjent med arbeidet på kontoret til SAIH. Som medlem av IK må man ha tid til å arbeide frivillig minst en dag i uken. Tillitsvalgte i IK bor ideelt sett i nærheten av Oslo pga. hyppig møtevirksomhet med AU. IK består av fire personer.

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av Landsrådet. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SAIH.

Kontaktinfo valgkomiteen

Ingrid Vonen
Tlf. 994 43 803
Epost: ingvonen@gmail.com

Sigrun Haugdal Hitland
Tlf. 909 96 849
Epost: sigrunhitland@gmail.com

Kristine Sommerset Bjartnes
Tlf. 926 09 658
Epost: kristinebjart@gmail.com

Flere saker:

Consultancy - Mid-term evaluation

Consultancy - Mid-term evaluation

The Norwegian Students and Academics International Assistance Fund (SAIH) is seeking a consultant/consultancy team to undertake a mid-term evaluation of our development cooperation work funded by NORAD for the period 2018-2021. 

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Vintersamling 2020

Vintersamling 2020

SAIH ønsker velkommen til årets vintersamling, 21. – 23. februar på Utøya. Påmeldingsfrist 10. februar.