STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

*English below

SAIHs Årsmøte avholdes 24. april 2020. Medlemmer fra hele landet vil samles (digitalt) for å velge hvem som skal lede organisasjonen videre. Som tillitsvalgt i SAIH får du et stort ansvar, men dette er samtidig utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

HVORDAN STILLE TIL VALG I SAIH

Det er mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på Årsmøtet. SAIH oppfordrer alle som er interessert i å stille til valg, til å sende inn et kort motivasjonsbrev (½ A4 side) sammen med et portrettbilde. Kandidater til Arbeidsutvalget bes om å sende inn CV i tillegg til et motivasjonsbrev på en side.

Ettersom flere delegater til Årsmøtet er internasjonale oppfordres alle til å skrive motivasjonsbrevet på både norsk og engelsk. All informasjonen sendes til Valgkomiteen på epost: Valnemnd@gmail.com

Frist: 22. mars 2020. For de som velger å overholde fristen vil presentasjon av kandidaturet sendes ut med øvrige sakspapirer til Årsmøtet. Det er likevel mulig å stille som kandidat helt fram til valget finner sted på Årsmøtet.

Mal for motivasjonsbrev:

 • Navn
 • Hvilket verv du stiller til
 • Tilknytning til SAIH (lokallag/øvrige medlemsorganisasjoner)
 • Motivasjon for å stille
 • Relevant erfaring
 • Visjon for SAIH i perioden 2020/2021

Følgende vil vektlegges i intervju og i innstilling: organisasjonserfaring, SAIH-erfaring, faglig kunnskap, personlig egnethet, lokallagstilknytning, distriktshensyn, språkkunnskaper, kjønns- og gruppesammensetning. I tillegg kommer Valgkomiteen til å vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SAIH.

har du tips til kandidater?

Kjenner du egnede kandidater til et verv i SAIH? Ta kontakt med Valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com.

slik jobber valgkomiteen

SAIHs valgkomite har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og lager på bakgrunn av dette en innstilling til Årsmøtet. Valgkomiteen starter sitt arbeid i januar og jobber helt frem til Årsmøtet i april. De vil, så langt det er mulig, delta på organisasjonens samlinger og være tilgjengelig for de som ønsker å ta kontakt.

Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater (over telefon eller personlig) i månedene fram mot Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres to uker i forkant av Årsmøtet, mens innstillingen til øvrige verv kan skje så sent som på selve valgdagen. Alle kandidater som har stilt til verv, vil bli informert om de blir innstilt eller ikke, i forkant av valget.

her er vervene

Arbeidsutvalget (AU) er SAIHs ledergruppe og har ansvar for SAIHs politiske arbeid. AU består av leder og to nestledere som alle jobber fulltid på kontoret i Oslo, sammen med sekretariatet.

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret møtes ca. seks ganger i året og består av AU samt syv styremedlemmer.

Stillingene som nå lyses ut er: ett styremedlem med personlig vara oppnevnt av Norsk studentorganisasjon, ett styremedlem med personlig vara oppnevnt av en akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH, to frie plasser (åpne for alle som ønsker å stille) og en vara til den frie plassen. Det er til sammen syv personer som skal velges på Årsmøtet, de to frie plassene velges for to år, resten velges for ett år.

Landsrådet (LR) er styrets rådgivende organ og et viktig forum for SAIHs lokallag. LR møtes vanligvis tre ganger i året. Her diskuterer man de aller fleste sakene som dukker opp i SAIH, og styret hører ofte på rådene LR kommer med. På Årsmøtet skal det velges inn: lokallagsrepresentanter (syv plasser), representanter for høyeste studentorgan (to plasser), representanter for landsomfattende studentorganisasjon (to plasser), akademikerrepresentant (en plass), fri representant (en plass), vararepresentanter (tre plasser).

Informasjonskomiteen (IK) samarbeider med AU og sekretariatet om SAIHs kommunikasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver, og blir på denne måten godt kjent med arbeidet på kontoret til SAIH. Som medlem av IK må man ha tid til å arbeide frivillig minst en dag i uken. Tillitsvalgte i IK bor ideelt sett i nærheten av Oslo pga. hyppig møtevirksomhet med AU. IK består av fire personer.

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av Landsrådet. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SAIH.

Kontaktinfo valgkomiteen

Ingrid Vonen
Tlf. 994 43 803
Epost: ingvonen@gmail.com

Sigrun Haugdal Hitland
Tlf. 909 96 849
Epost: sigrunhitland@gmail.com

Kristine Sommerset Bjartnes
Tlf. 926 09 658
Epost: kristinebjart@gmail.com


RUN FOR ELECTION IN SAIH

Are you interested in being an elected representative of Norway's largest solidarity organisation for students and academics? Here you will find all you need to run for a SAIH position.

SAIH's Annual Meeting takes place in Oslo on the 24th of April. Members from across the country will gather (digitally) to choose who are to lead the organisation further. As elected representative in SAIH you have a big responsibility, it is very fun and educational, and you get experiences for life!

How to run for election

It is possible to run for every position that is up for election. SAIH encourages everyone who is interested in running to send us a half-page motivational letter, together with a portrait picture. Candidates for the Executive Committee and the Board are asked to submit a CV in addition to a page long motivation letter. We encourage you to write both Norwegian and English versions, as we have several international delegates at the Annual Meeting. If the letter is too long, the candidate will be asked to shorten it.

Please send you information to the Election Committee, by email: valnemnd@gmail.com

The deadline for motivation letters is March 22nd. The presentation of candidates who respond within this deadline, will be shared with the case papers prior to the Annual Meeting.

Template for Motivation Letter:

 • Name
 • What position are you running for
 • Affiliation with SAIH (local chapter/other member organizations)
 • Motivation for running
 • Relevant experience
 • Vision for SAIH in the period 2020/2021

The Election Committee will emphasize the following during the interview and nomination of candidates: organizational experience, SAIH experience, professional knowledge, personal suitability, local chapter affiliation, district considerations, language skills, gender and group composition. In addition, the Election Committee will consider the extent to which the candidate has time to hold a position in SAIH.

Do you have any tips? If you know suitable candidates for a position in SAIH, please contact the Election Committee by email: valnemnd@gmail.com.

About the Election Committee

The task of SAIH's Election Committee is to find candidates for key positions in SAIH and makes a recommendation to the Annual Meeting. The Election Committee begins its work in January and works until the Annual Meeting in April. They will, as far as possible, attend the organization's meetings and be available to those who wish to get in touch.

The Nomination Committee aims to interview candidates (over the phone or in person) in the months leading up to the Annual Meeting. The recommendation for the Executive Committee (AU) will be published two weeks in advance of the Annual Meeting. Recommendations for other positions may be as late as the election day itself. All candidates who have been appointed will be informed whether they are recommended or not, in advance of the election.

These are the positions

The Executive Committee (EC) is SAIH`s leader group and responsible for SAIH`s political work. EC consists of one President and two Vice Presidents, working full time at the office in Oslo, in close collaboration with the Secretariat.

The Board is SAIH's highest decision-making body between the Annual Meetings and has overall responsibility for SAIH's operations. The board meets approx. six times a year and consists of the EC and seven board members.

It is possible to run for the following seven positions; one board member with one substitute appointed by the Norwegian student organization (NSO). One board member with one substitute appointed by an academic member organization of SAIH. Two free seats (open to anyone who wish to run) and one substitute. The two free seats are elected for two years, and the rest are elected for one year.

The National Council (NC) is the board's advisory body and an important forum for SAIH's local chapters. A position in NC is an opportunity to influence SAIH`s national budget and strategies, and the Board often listens to the advice they provide. The NC usually meet three times a year.

It is possible to run for the following positions: local chapter representatives (seven seats), representatives for highest student body (two seats), representatives for national student organization (two seats), academic representative (one seat), free representative (one seat), substitute representatives (three seats).

The Information Committee (IC) collaborates with EC and the Secretariat on tasks related to communication, politics and other organizational tasks. It is therefore an opportunity to get well acquainted with the work at the office. As a member of the IC, you must have time to volunteer at least one day a week. Because of frequent meetings, it is ideal to live in or close to Oslo. The IC consists of four representatives.

The Election Committee has the task of finding candidates for key positions in SAIH and recommending any supplementary elections chosen by the National Council. The committee consists of three representatives.

The Control Committee (CC) control that SAIH is properly managed within Norwegian laws and in accordance with the organization’s statutes, guidelines and budget. The committee consists of three representatives who cannot hold other positions in SAIH.

We look forward to hearing from you!

Sincerely, SAIH`s Election Committee:

Ingrid Vonen (994 43 803, ingvonen@gmail.com)
Sigrun Haugdal Hitland (909 96 849, sigrunhitland@gmail.com)
Kristine Sommerset Bjartnes (926 09 658, kristinebjart@gmail.com)

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.