Innstilling til nytt Arbeidsutvalg

Innstilling til nytt Arbeidsutvalg

Her er valgkomiteens innstilling til SAIHs nye Arbeidsutvalg og øvrige verv, for perioden 2021-2022.

Hector Portrait

Leder: Hector Ulloa

Valgkomiteen vurderer Hector Ulloa som en svært egnet person til å lede SAIH. Hector sitter per nå som nestleder i SAIH. Han har bred politisk erfaring og organisasjonserfaring fra utenfor SAIH, og lang fartstid også innad i organisasjonen etter at han flyttet til Norge i 2018. Hector viser et sterkt engasjement for å videreføre, videreutvikle og fullføre eksisterende prosesser i SAIH, og for å utforske nye veier for organisasjonen. Vi vurderer hans engasjementet for det langsiktige og strategiske arbeidet i SAIH som positivt. Han har opparbeidet seg gode rutiner i vervet som nestleder med et godt samarbeid med sekretariatet, og vi anser han klar til påta seg ansvaret som leder. Han har gjort en god rolle som nestleder for SAIH som har bidratt med innovasjon i en periode sterkt berørt av covid-19, og vi mener at han vil kunne lede SAIH med en trygg, engasjert og erfaren hånd.

Helene Portrait

Nestleder: Helene Rød

Helene Rød har lang erfaring fra SAIH, og har vært aktiv i organisasjonen siden 2015. Hun har vært leder og nestleder for lokallaget i Ås, medlem av Landsrådet og kampanjeutvalget. Hun sitter for tiden i SAIHs kontrollkomité. De siste årene har hun tatt sin mastergrad med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hun har også vært engasjert i Norsk Folkehjelp og Røde Kors. Hun er spesielt motivert for å jobbe med fokus på studenter som menneskerettighetsforkjempere. I en post covid19-situasjon er hun spesielt engasjert i å jobbe med å støtte lokallagene. Valgkomiteen vurderer at hennes lange SAIH-erfaring så vel som erfaring fra andre organisasjoner vil være en viktig del av utøvende komités arbeid og er sikre på at Helene vil være et utmerket medlem av arbeidsutvalget.

Selma Portrait

Nestleder: Selma Bratberg

Selma Bratberg har mye erfaring fra SAIH, og har vært aktiv i organisasjonen siden 2018. Hun har vært leder og økonomiansvarlig for lokallaget i Bislet, og har også vært representant i Landsrådet. I tillegg har hun tidligere vært gruppeleder i Verdens Beste Nyheter. Hun sitterer for tiden i SAIHs informasjonskomité. De siste årene har hun avsluttet sin bachelorgrad i utviklingsstudier. Selma har fått mye erfaring med å jobbe med forskjellige deler av SAIH, og har en bred forståelse av organisasjonens historie og dens nåværende prosesser. Hun brenner for temaet inkludering i høyere utdanning, med særlig fokus på Latin-Amerika og Myanmar. Hun er også veldig engasjert i å delta i SAIHs politiske kampanjearbeid. Valgkomiteen ser at Selma bringer sterk organisasjonskunnskap til AU, og at hun vil være en sterk nestleder.

Samlet vurdering av arbeidsutvalget

Det har vært mange gode kandidater som har stilt til vervene i arbeidsutvalget i år. Det har vært en viktig del av valgkomiteens arbeid å intervjue alle grundig. I tillegg til bakgrunn og erfaring, har vi også ønsket å sette sammen det mest kompatible teamet. Vi har funnet ut at de tre kandidatene som er oppført ovenfor komplimenterer hverandre godt, både politisk og organisatorisk. De er alle forpliktet til å jobbe på heltid med SAIH i det som blir et år med hardt arbeid etter covid-19. Valgkomiteen er trygg på at de har erfaring og kunnskap som skal til for å lede organisasjonen fremover i året som kommer.

Valgkomiteens innstilling på øvrige verv

Styret: To styremedlemmer på fri plass for to (2) år, velges i oddetallsår. Suppelementsvalg for ett styremedlem for ett (1) år.
Marte Mørk (for two years)
Beathe Øgård (for two years) Robin Leander Wullum (for one year)

Styret: Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH.
Jens Patrick Wilhelm Jungblut Forskerforbundet, UiO

Styret: Akademikerorganisasjon personlig oppnevnes for ett (1) år.
Martina Vukasovic, Forskerforbundet, UiB

Styret: Et varamedlem til fri plass, velges for ett (1) år.
Helge Sander Schwitters

Informasjonskomiteen: fire medlemmer velges på Årsmøtet.
Adelina Daniyarova
Espen Gevelt Ragnhild Holtan
Sigbjørn Kahrs

Landsråd: Sju representanter for SAIHs lokallag velges for ett (1) år.
Maria Lie Jordheim (SAIH Bergen)
Torbjørn Åhjem (SAIH Blindern)
Mariana Fernandes Zeitune (SAIH Bislett)
Anora Rusten (SAIH Stavanger)
Mangler tre representanter

Landsråd: To representanter for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler velges for ett (1) år.
Bettina Strand Vik (Studenttinget ved Høgskolen på Vestlandet)
Bendik Hagen (Studentorganisasjonen i Agder)

Landsråd: To representanter for landsomfattende studentorganisasjoner velges for ett (1) år.
Representant for Pedagogstudentene blir supplementert i etterkant av Årsmøte Mangler en representant

Landsråd: En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH velges for ett (1) år.
Caroline Erviksæter (Forskerforbundets Studentutvalg)

Landsråd: En fri representant for ett (1) år.
Hilde Storhaug

Landsråd: Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge.
Nora Hagesæther
Nikki Hayes
Kjersti Simenstad

Valgkomiteen: består av 3 medlemmer som velges for ett (1) år.
Martta Ojala
Roya Shahibzadeh
Mangler en representant

Kontrollkomiteen: Et medlem velges for to (2) år i oddetallsår.
Mikael Østhus Schärer

Et medlem for ett (1) år.
Sunniva Folgen Høiskar

Kontrollkomiteen: Et varamedlem for ett (1) år.
Mangler en representant

Revisor
RSM innstilles som SAIHs revisor for ett (1) år

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen, bestående av Laura Liberatore, Aurora Nereid og Kaja Anthonsen startet sitt arbeid høsten 2020. De har deltatt på samlinger og Landsrådsmøter, samt hentet innspill fra SAIHs styre, utvalg, lokallag og medlemsorganisasjoner. Valgkomiteen har også hatt samtaler med potensielle kandidater fra lokallag, tidligere lokallagsaktivister, studentpolitikere og akademikere.


recommendation for SAIH`s new Executive Committee

The election committee's recommendation for SAIH`s Executive Committee 2021-2022 is here. The candiadtes will be elected at SAIH's Annual Meeting on 16 and 17 April.

Hector Portrait

President: Hector Ulloa

The election committee consider Hector Ulloa to be a very suitable person to lead SAIH this coming year. Hector has been vice president this year. He has broad political and organisational experience from outside of SAIH, and a career in SAIH since he moved to Norway in 2018. Hector shows a strong commitment to continue, further develop, complete existing processes in SAIH, and to explore new avenues for the organisation. We consider his commitment to the long-term and strategic work of SAIH to be positive. He has built up good routines as a vice president with good collaboration with the secretariat, and we consider him ready to take on the responsibility of a president. He has played a good role as a vice president who has contributed with innovation in a period strongly affected by Covid-19, and we believe he will lead SAIH with a confident, committed and experienced hand.

Helene Portrait

vice president: Helene Rød

Helene Rød has vast experience from SAIH, and has been active in the organization since 2015. She has been the president and the vice president of the local chapter in Ås, a member of the National Council and the campaign committee. She is currently sitting in SAIHs control committee. The last few years she has been taking her masters degree focusing on sexual and reproductive health and rights. She has also been engaged in Norwegian People's Aid and the Red Cross. She is particularly motivated to work with the focus on students as human rights defenders. In a post covid19 situation she is particularly engaged to work with supporting the local chapters. The election committee considers that her long term SAIH experience as well as experience from other organizations will be an important part of the executive committee’s work and are sure that Helene will be an excellent member of the executive committee.

Selma Portrait

VICE PRESIDENT: SELMA BRATBERG

Selma Bratberg has a lot of experience from SAIH, and has been active in the organization since 2018. She has been the president and the treasurer of the local chapter in Bislet, and has also been a representative in the National council for the local chapter. In addition she has been leading the journalist group in the World’s Best News. She is currently in SAIHs information committee. The last few years she has been finishing her bachelors degree in development studies. Selma has gained a lot of experience working with different parts of SAIH, and has a broad understanding of the organization’s history and its present processes. She is passionate about the topic inclusion in higher education, with a particular focus on Latin America and Myanmar. She is also very engaged to take part in SAIHs political campaign work. The election committee sees that Selma brings a strong organizational knowledge to the EC, and that she will be a strong vice president.

overall assessment of the EXECUTIVE COMMITTEE

There have been a lot of good candidates that have been running for the positions in the executive committee this year. It has been an important part of the election committees work to interview all thoroughly. In addition to background and experience, we have also wanted to put together the most compatible team. We have found that the three candidates listed above compliments each other well, and politically and organizationally. They are all committed to work full time with SAIH in what will be a year of hard post covid19 work.The election committee is confident that they have the experience and the knowledge that it will take to lead the organization forward in the year to come.

The Election committee’s work

The election committee, consisting of Laura Liberatore, Aurora Nereid and Kaja Anthonsen started their work in the autumn of 2020. They have participated ats gatherings and national council meetings, and received input from SAIH`s committees, the board, local chapters and member organisations. The election committee have also had conversations with potential candidates from local chapters, former local chapter activists, student politicians and academics.

Flere saker:

SAIHs innspill til regjeringserklæring 2021

SAIHs innspill til regjeringserklæring 2021

Frittenkende studenter og akademikere kjemper i frontlinjen som forsvarere av demokrati og menneskerettigheter. De er en trussel for autoritære krefter, og de angripes. Norge kan spille en viktig rolle i å gi dem beskyttelse og bedre rammebetingelser.

HØSTSAMLING 2021

HØSTSAMLING 2021

24.-26. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er 19. sep.

SAIH PÅ ARENDALSUKA

SAIH PÅ ARENDALSUKA

Det er igjen klart for Arendalsuka, Norges viktigste og største politiske møteplass. SAIH er selvfølgelig til stede!