Revidert nasjonalbudsjett: SAIH bekymret over dramatiske bistandskutt

Revidert nasjonalbudsjett: SAIH bekymret over dramatiske bistandskutt

- Fattigdommen øker og autoritære krefter strammer grepet i mange land. Da må Norges svar være økt internasjonal innsats, ikke mindre, sier leder i SAIH, Hector Ulloa.

Forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram av regjeringen 12. mai og ligger nå til behandling i Stortinget. Her foreslår regjeringen et kutt i bistand på 4 milliarder. Pengene skal brukes til å finansiere flyktningtiltak i Norge.

- Kuttforslagene til regjeringen gjør oss dypt bekymret. Fattigdommen øker og autoritære krefter strammer grepet i mange land. Da må Norges svar være økt internasjonal innsats, ikke mindre, sier leder i SAIH, Hector Ulloa

- Vi er særlig bekymret for kuttene på menneskerettigheter, forskningssamarbeid og seksualundervisning. Nå setter vi vår lit til at Stortinget vil gripe inn og sørge for at menneskerettighetsforkjempere ikke må betale prisen for Putins krigføring, sier Ulloa.

Aesthetic Madrid Spain Travel Photos Pictures Postcard

I revidert nasjonalbudsjett går 1 av 7 bistandskroner til Norge.

SAIHs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

I en tid preget av en rekke utviklingskriser er behovet større enn noen gang for økt innsats for utvikling og menneskerettigheter. Når regjeringen foreslår en rekke dramatiske kutt gjør det oss dypt bekymret.

Fattigdommen øker og autoritære krefter strammer grepet i mange land. Da må Norges svar være økt internasjonal innsats, ikke mindre.

Kap 152, post 70 - Menneskerettigheter
Angrep på menneskerettighetsforsvarere er et globalt problem. Det siste året har vi sett at studenter har vært i front for en rekke demokratibevegelser som for eksempel i Hviterussland, Myanmar, Colombia og Zimbabwe. I Zimbabwe jobber SAIH med den nasjonale studentforeningen, hvor lederne systematisk blir fengslet i forbindelse med fredelige demonstrasjoner. Vi ser en utvikling hvor stadig flere land innfører ulike varianter av anti NGO-lover med formål om å ytterligere begrense og kriminalisere sivilsamfunn. Med dette bakteppe skulle vi sett en økning i støtte til menneskerettighetsarbeid. SAIH ber derfor om at Stortinget reverserer det foreslåtte kuttet til menneskerettigheter.

Forslag til merknad:
Komiteen er bekymret for de økte angrepene på menneskerettigheter globalt, og ber derfor om en reversering av kuttforslagene på menneskerettigheter.

Kap 161, post 70 - Utdanning
To år med stengte skoler og universiteter har påvirka både undervisning og forskning negativt. SAIH ser derfor med stor bekymring på forslagene til kutt i denne posten. Vi vil særlig fremheve kuttforslagene til NORPART og NORHED på 40 millioner kroner. For å løse de store globale utfordringene knyttet til ulikhet, klima, pandemier og menneskerettigheter, er kunnskap fra det globale sør sentralt.

I tillegg vil vi fremheve at den planlagte satsingen på seksualundervisning på 50 millioner kroner må gjeninnføres. De siste årene har vi sett at motstanden mot helhetlig seksualundervisning og kjønnsstudier har økt. Dette er en trussel mot retten til å lære om rettigheter knyttet til kjønn og seksualitet, og rammer særlig unge jenter og skeive. Vi mener Norge må ta lederskap på dette feltet, og vise det gjennom økonomiske og politiske prioriteringer.

Forslag til merknader:
Komiteen vil understreke viktigheten av forskningssamarbeid med det globale sør og ønsker å reversere kuttforslagene på 40 millioner kroner til høyere utdanning

Komiteen viser til de globale angrepene på retten til seksualundervisning, og ønsker å gjeninnføre den planlagte satsingen på seksualundervisning på 50 millioner kroner

Post 71 - Forskning
I dag står Afrika sør for Sahara for om lag en prosent av forskningsproduksjonen i verden. Av den forskningen som finner sted så er mye definert av utenlandske givere. Det er derfor stort behov for forskningsmidler som kan defineres ut fra lokale behov. Det er derfor svært uheldig at det foreslås et kutt på 10 millioner til den uavhengige, pan-afrikanske forskningsorganisasjonen CODESRIA.

Forslag til merknad:
Komiteen ønsker å styrke uavhengig forskning på det afrikanske kontinentet, og ber derfor om å reversere kuttet på 10 millioner til CODESRIA.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.