Valgkomiteens innstillinger 2019/2020

Valgkomiteens innstillinger 2019/2020

Her er Valgkomiteens innstillinger til verv for SAIH perioden 2019/2020.

innstilling til SAIHs styre 2019/2020

Om valgkomitéens innstilling
Valgkomiteen har innstilt på et styre som vil utfylle hverandre godt, med både erfarne personer som kan tilby kontinuitet og god kjennskap til SAIH, i tillegg til nye kandidater med bred organisasjonserfaring og evne til å se SAIH med et friskt blikk. Det innstilte Styret består av svært gode kandidater med erfaring fra en rekke ulike organisasjoner og styrer. Kandidatene kan vise til solid faglig og praktisk kompetanse knyttet til problematikken SAIH jobber med både nasjonalt og internasjonalt.

Fra SAIHs statutter:
§ 7.1 Styret er SAIHs øverste organ mellom Årsmøtet og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret har juridisk, økonomisk og strategisk ansvar. Styret vedtar sin egen instruks som gir nærmere regler for styrets arbeid og saksbehandling. Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av Styret i den enkelte sak.

Innstilling til Styret:
Arbeidsutvalget:
Leder (se egen innstilling til AU)
To nestledere (se egen innstilling til AU)

2 frie plasser over to år, VK har innstilt:
Beathe Øgård, leder av SAIH
Beathe Øgård har vært aktiv i SAIH siden 2013. I løpet av sin tid i SAIH har Beathe vært engasjert både lokalt som aktivist i SAIH Blindern og nasjonalt i Informasjonskomiteen og Arbeidsutvalget. De siste tre årene har Beathe tilbrakt ett år som nestleder og to år som leder, og har dermed god kjennskap til SAIHs strategiske arbeid. Beathe har verdifull innsikt i alle organisasjonens ledd, og stort engasjement for å jobbe videre for SAIH. Hun ønsker å bidra inn i Styret med kontinuitet og innsikt om hvilke utfordringer SAIH potensielt står overfor i fremtiden. 

Marianne Jahre, professor ved BI
Marianne Jahre har bred erfaring fra en rekke relevante felt. Hun er professor ved BI og har jobbet med krisehjelp og helselogistikk i samarbeid med en rekke internasjonale bistandsorganisasjoner. Marianne har i tillegg erfaring med utviklingsprosjekter, nord/sør-samarbeid og styreerfaring fra ulike institusjoner. Marianne ønsker å jobbe for bærekraftig utvikling, og tror utdanning er nøkkelen. Hun viser god kjennskap til SAIH og ønsker å bidra til SAIHs styre med sitt engasjement for utviklingsproblematikk og høyere utdanning.

Akademikermedlem, VK har innstilt:
Håkon Fottland, Norsk Tjenestemannslag
Håkon Fottland har kjennskap til SAIH fra en rekke ulike hold. Håkon har i flere år vært delegat på SAIHs årsmøter som representant for styret for UiT Norges arktiske universitet, sittet i Landsrådet og har det siste året sittet i som representant for NTL i Styret. Han har jobbet aktivt for å knytte tettere bånd mellom SAIH og UiT-ledelsen, og i Styret vært opptatt av å styrke SAIHs samarbeid med medlems- og akademikerorganisasjoner.

Vara for akademikermedlem, VK har innstilt:
Torgeir Lebesbye, Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo
Torgeir Lebesbye har bred og relevant organisasjonserfaring fra blant annet studentparlamentet i Oslo, Norsk Studentorganisasjon og Velferdstinget i Oslo og Akershus. Nå sitter han som styremedlem i NTL UiO, og har et stort engasjement for lik tilgang til høyere utdanning.

Vara for fri plass, VK har innstilt:
Hanna Flood, Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)
Hanna har lang erfaring fra ANSA, og har det siste året sittet som leder. Der har hun jobbet med politisk påvirkning, strategiarbeid og har erfaringer som vil komme godt med i SAIHs styre. Hun ønsker å bruke dette til å styrke SAIH som sterk stemme og aktør i global høyere utdanning.

Norsk studentorganisasjon (NSO):
Oppnevnes av NSO

Vara for NSO:
Oppnevnes av NSO 

Ansattes representant:
Katrine Ringhus 

Ansattes vara:
Kjersti Jahnsen Mowe

innstilling til kandidater til Landsrådet

Lokallagsrepresentanter (7 plasser):
Aji Cham (SAIH Stavanger)
Kaja Anthonsen (SAIH Kristiansand)
Agnes Lenz Mathiasen (SAIH Blindern)
Tina Jenssen (SAIH Bergen)
Selma Bratberg (SAIH Bislet)
Marte Laundal (SAIH Tromsø)
Lina Naoroz Bråten (SAIH Trondheim) 

Representanter for høyeste studentorgan (2 plasser):
Eira Garrido (SP-UiB)
Marie Sivertsen (SP-UiT) 

Representanter for landsomfattende studentorganisasjon (2 plasser):
Ole Marius Svendsen (NITO-studentene)
Line Korsmo (NSO)

Fri representant:
Héctor Ulloa (SAIH-Bergen) 

Vara (3 plasser):
1. Ekin Baris Sah (SAIH-Bodø)
2. Linn Chloe Hagstrøm (SAIH-Ås)
3. Laura Liberatore (SAIH-Blindern)

Akademikerrepresentant:
Sverre Daniel Gaupås (UiS)

Begrunnelse for innstilling: Valgkomiteen har innstilt på et landsråd bestående av personer med variert kompetanse og stort engasjement for SAIH. Innstillingen har vektlagt geografisk spredning blant landsrådets lokallagsrepresentanter. I tillegg stiller svært gode kandidater til plassene reservert for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler, landsomfattende studentorganisasjoner, fri plass og varaplasser. Vi er sikre på at de innstilte kandidatene vil gjøre en solid jobb i SAIHs landsråd det neste året. 

innstilling til kandidater til Informasjonskomiteen (IK)

Sveinung Brandsøy
Roya Shahibzadeh
Agnes Dorich
Synnøve Moe (dersom statuttendringsforslag om å øke antall medlemmer fra 3-4 vedtas) 

Begrunnelse for innstilling:
Kandidatene til IK utfyller hverandre i bakgrunn, erfaring og interesseområder. Kandidatene har hatt tilknytning til lokallagene på Blindern og Bislet, og har utmerket seg som aktive, engasjerte og viser stor arbeidskapasitet. Samtlige av kandidatene som har stilt til IK i år har vært svært gode. Å lande innstilling har derfor vært utfordrende.  

Valgkomiteen har valgt å innstille Sveinung Brandsøy, som har erfaring fra både LAG og SAIH Blindern, og i dag jobber på ambassaden på Cuba. Han har i løpet av tiden han har vært aktiv i SAIH vist seg å være en stor ressurs og har bred erfaring fra kommunikasjonsarbeid.

Videre har VK innstilt på Roya som allerede har sittet i IK i et halvt år, etter at hun ble supplert inn i høst. Roya har vært aktiv i SAIH siden 2017, og er i dag økonomiansvarlig i SAIH Blindern. Hun har gjort en solid jobb i IK i denne perioden.

VK har også innstilt Agnes som har vært med i SAIH siden 2017, og i år er leder for SAIH Bislet. Agnes har sittet i utvalget for Radi-Aid, og har også et bredt engasjement fra andre organisasjoner. Agnes er engasjert og har stor arbeidskapasitet.

VK har også valgt å innstille Synnøve Moe. Synnøve har vært aktiv i SAIH i tre år, og har vist stort engasjement i lokallaget på Blindern. Hun kjenner organisasjonen godt, og har også verdifull erfaring fra Operasjon Dagsverk.

VK føler seg trygge på at de innstilte kandidatene vil gjøre en god i jobb i IK. 

innstilling til kandidater til valgkomiteen (VK)

Kristine Bjartnes
Ingrid Vonen
Sigrun Haugdal Hitland 

Begrunnelse for innstilling:
I innstillingen har VK vektlagt at kandidatene har bred erfaring fra en rekke ulike verv i organisasjonen, både lokalt og nasjonalt. Kandidatene kjenner SAIH godt og har lang fartstid i organisasjonen. VK er derfor trygge på at Kristine, Ingrid og Sigrun vil gjøre en svært god jobb med å finne gode kandidater til vervene i SAIH i året som kommer. 

innstilling til kandidater til Kontrollkomiteen (KK)

Mikael Østhus Schärer (to år)

Espen Aleksander Evjenth (ett år)
Kari Anette Lindemann (ett år)

Jorunn Føllesdal (vara) 

Begrunnelse for innstilling:
Kandidatene til KK har god kjennskap til sentrale prosesser i SAIH. Mikael har lang fartstid i SAIH, blant annet som organisatorisk nestleder i fjor, og kjenner SAIHs statutter godt. Jorunn har vært medlem av kontrollkomiteen i to år, og vil bidra til KK med kontinuitet og solid forståelse for KK-arbeidet. Espen har lang fartstid fra flere organisasjoner, og er svært interessert i vedtekter og retningslinjer. Kari Anette Lindemann har tidligere vært ansatt i SAIH gjennom en årrekke, har sittet i Styret, og kjenner organisasjonen inn og ut. 

Flere saker: